Pekao Investment Banking
Salta il menu principale

Informacje prawne

INFORMACJE PRAWNE

Zastrzeżenia prawne

Każda z osób uzy­sku­jąc do­stęp, prze­glą­da­jąc lub ko­rzy­sta­jąc z ni­niej­szej strony in­ter­ne­to­wej Pekao Investment Banking S.A. („Strona”) jest zwią­zana i ak­cep­tuje bez żad­nych ogra­ni­czeń i za­strze­żeń po­niż­sze wa­runki do­stępu do Strony.

Zawartość Strony, włą­cza­jąc w to wszyst­kie dane, in­for­ma­cje, do­ku­menty, zdję­cia, gra­fika, logo na­zwę do­meny Pekao Investment Banking S.A. lub pod­mio­tów z grupy UniCredit („Zawartość Strony”), o ile nie jest wska­zane ina­czej na Stronie, ob­jęta jest ochroną prawno – au­tor­ską jak rów­nież ochroną prze­wi­dzianą w prze­pi­sach do­ty­czą­cych zna­ków to­wa­ro­wych i wzo­rów przemysłowych.

Żadna z osób od­wie­dza­jąca Stronę po­przez fakt od­wie­dze­nia Strony nie na­bywa ja­kich­kol­wiek li­cen­cji lub praw do Zawartości Strony. Zawartość Strony nie może być ko­pio­wana, roz­po­wszech­nia­nia, trans­mi­to­wana elek­tro­nicz­nie, zwie­lo­krot­niana lub wy­ko­rzy­sty­wana w żad­nej for­mie lub dla ce­lów biz­ne­so­wych. Osoby od­wie­dza­jące Stronę mogą dru­ko­wać lub po­bie­rać całą lub część  Zawartości Strony wy­łącz­nie dla swo­ich  pry­wat­nych celów.

O ile nie jest wska­zane ina­czej Zawartość Strony jest opra­co­wa­niem wła­snym. Pekao Investment Banking S.A. za­strzega so­bie prawo do zmiany Zawartości Strony, funk­cji Strony jak rów­nież spo­sobu dzia­ła­nia Strony w każ­dym cza­sie bez wcze­śniej­szego powiadomienia.

Pekao Investment Banking S.A. do­kłada na­le­ży­tej sta­ran­no­ści aby za­pew­nić, iż in­for­ma­cje i dane za­warte na Stronie są wia­ry­godne, ak­tu­alne, rze­telne i kom­pletne. W za­kre­sie do­zwo­lo­nym przez prze­pisy prawa Pekao Investment Banking S.A. nie po­nosi od­po­wie­dzial­no­ści w przy­padku gdy Zawartość Strony bę­dzie nie­wia­ry­godna,  nie­ak­tu­alna, nie­rze­telna lub po­mija in­for­ma­cje lub wy­ni­ka­jące z istot­nych błę­dów Strony, wpro­wa­dzo­nych da­nych, spo­sobu for­ma­to­wa­nia, błęd­nych wy­dru­ków i ska­no­wa­nia Strony. Powyższe po­sta­no­wie­nie do­ty­czy rów­nież Zawartości Strony przy­go­to­wa­nej przez osoby trze­cie dzia­ła­jące na zle­ce­nie Pekao Investment Banking S.A.

W za­kre­sie do­zwo­lo­nym przez prze­pisy prawa Pekao Investment Banking S.A. nie po­nosi od­po­wie­dzial­no­ści za za­war­tość stron in­ter­ne­to­wych, do któ­rych od­no­śniki znaj­dują się na Stronie jak rów­nież za za­war­tość stron in­ter­ne­to­wych, na któ­rych znaj­dują się linki do ni­niej­szej Strony.

W za­kre­sie do­zwo­lo­nym przez prze­pisy prawa Pekao Investment Banking S.A. nie po­nosi od­po­wie­dzial­no­ści za cza­sowy lub stały brak do­stępu do Strony, przerw w do­stę­pie do Strony, opóź­nie­nie w do­stę­pie do Strony jak rów­nież nie po­nosi od­po­wie­dzial­no­ści za szkody wy­rzą­dzone przez prze­rwy w do­stę­pie do Strony, za­wie­sze­nia, opóź­nie­nie w do­stę­pie do Strony i inne za­kłó­ce­nia  w dzia­ła­niu Strony, w tym spo­wo­do­wane dzia­ła­niem wi­ru­sów i nie­upraw­niona in­ge­ren­cją osób trzecich.

Pekao Investment Banking S.A. in­for­muje, że in­for­ma­cje wy­sy­łane za po­mocą sieci in­ter­net lub poczty elek­tro­nicz­nej na­ra­żone są na in­ge­ren­cje osób trze­cich i na­ru­sze­nie pry­wat­no­ści prze­sła­nych informacji.

Strona zo­stała przy­go­to­wana wy­łącz­nie dla ce­lów in­for­ma­cyj­nych, ma cha­rak­ter ogólny i nie sta­nowi oferty świad­cze­nia usług jak rów­nież nie sta­nowi żad­nej po­rady in­we­sty­cyj­nej lub ja­kiej­kol­wiek oferty kupna/sprzedaży ja­kie­kol­wiek in­stru­men­tów finansowych.

Strona rzą­dzona jest pra­wem polskim.

Strona pro­wa­dzona jest i na­leży do Pekao Investment Banking S.A. z sie­dzibą w Warszawie,ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa, za­re­je­stro­waną przez Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod nu­me­rem KRS 0000149937, ka­pi­tał za­kła­dowy w ca­ło­ści wpła­cony 225141851, NIP 5252256380.

Pekao Investment Banking S.A. jest do­mem ma­kler­skim nad­zo­ro­wa­nym przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Pekao Investment Banking S.A. nie pro­wa­dzi dzia­łal­no­ści bankowej.

W przy­padku py­tań i wąt­pli­wo­ści pro­simy o kon­takt (patrz „Kontakt”)

 


Salta il menu footer toolbar.
Salta il menu footer mega.