Pekao Investment Banking
Salta il menu principale
image01

Praca w Pekao Investment Banking S.A.

Pekao Investment Banking S.A. na­leży do jed­nej z naj­więk­szych in­sty­tu­cji fi­nan­so­wych w Europie (UniCredit Group). Oferuje pe­łen za­kres usług z dzie­dziny rynku ka­pi­ta­ło­wego oraz ban­ko­wo­ści in­we­sty­cyj­nej i na­leży do li­de­rów tego sek­tora w Europie Środ­ko­wej i Wschodniej. Pekao Investment Banking S.A. spe­cja­li­zuje się w usłu­gach z za­kresu do­radz­twa fi­nan­so­wego dla przed­się­biorstw w pro­ce­sie pry­wa­ty­za­cji, ba­dań ryn­ko­wych i sek­to­ro­wych, emi­sji, ob­rotu i sprze­daży pa­pie­rów war­to­ścio­wych, za­rzą­dza­nia ak­ty­wami oraz mię­dzy­na­ro­do­wych fu­zji i prze­jęć. Na pol­skim rynku dzia­łamy od 1991 roku. Obecnie za­trud­niamy po­nad 70 pra­cow­ni­ków w biu­rze w Warszawie.

Pracując w Pekao Investment Banking S.A. masz szansę zre­ali­zo­wać swoje am­bi­cje za­wo­dowe. Stawiamy na lu­dzi i in­we­stu­jemy w nich, wie­rząc, że zy­skują oni sami, jak i firma. U na­szych pra­cow­ni­ków ce­nimy przede wszyst­kim wie­dzę i do­świad­cze­nie oraz wy­kształ­ce­nie, pro­fe­sjo­na­lizm, kre­atyw­ność, bar­dzo do­brą zna­jo­mość ję­zyka an­giel­skiego i sku­tecz­ność dzia­ła­nia. Istotna jest także umie­jęt­ność pracy w ze­spole oraz od­por­ność na wy­soki stres, który jest nie­od­łącz­nym ele­men­tem ce­chu­ją­cym rynki ka­pi­ta­łowe. Niezbędna jest umie­jęt­ność bu­do­wa­nia do­brych re­la­cji z klien­tami i współ­pra­cow­ni­kami. Pracę w UniCredit CAIB Poland S.A. ce­chuje wy­soka od­po­wie­dzial­ność na każ­dym sta­no­wi­sku oraz funk­cjo­no­wa­nie w bar­dzo ela­stycz­nych i pła­skich struk­tu­rach organizacyjnych.

Naszym pra­cow­ni­kom za­pew­niamy moż­li­wość do­sko­na­le­nia swo­ich umie­jęt­no­ści za­wo­do­wych po­przez pracę wśród wy­bit­nych spe­cja­li­stów z dzie­dziny ryn­ków ka­pi­ta­ło­wych i ban­ko­wo­ści in­we­sty­cyj­nej oraz po­przez róż­no­rodne szko­le­nia ze­wnętrzne i wewnętrzne.


Salta il menu footer toolbar.
Salta il menu footer mega.