Pekao Investment Banking
Salta il menu principale
image01

Praca w Pekao Investment Banking S.A.

Pekao Investment Banking S.A. na­leży do jed­nej z naj­więk­szych firm bankowości inwestycyjnej w Polsce, zapewnia kompleksową obsługę transakcji M&A, ECM, DCM i doradztwo. Pekao Investment Banking specjalizuje się w wysokiej jakości doradztwie oraz usługach maklerskich dla dużych i średnich przedsiębiorców oraz instytucji finansowych. Na pol­skim rynku od 1991 roku.

Obecnie za­trud­niamy po­nad 60 pra­cow­ni­ków w biu­rze w Warszawie. Pracując w Pekao Investment Banking S.A. masz szansę zre­ali­zo­wać swoje am­bi­cje za­wo­dowe. Stawiamy na lu­dzi i in­we­stu­jemy w nich, wie­rząc, że zy­skują oni sami, jak i firma. U na­szych pra­cow­ni­ków ce­nimy przede wszyst­kim wie­dzę i do­świad­cze­nie oraz wy­kształ­ce­nie, pro­fe­sjo­na­lizm, kre­atyw­ność, bar­dzo do­brą zna­jo­mość ję­zyka an­giel­skiego i sku­tecz­ność dzia­ła­nia. Istotna jest także umie­jęt­ność pracy w ze­spole oraz od­por­ność na wy­soki stres, który jest nie­od­łącz­nym ele­men­tem ce­chu­ją­cym rynki ka­pi­ta­łowe. Niezbędna jest umie­jęt­ność bu­do­wa­nia do­brych re­la­cji z klien­tami i współ­pra­cow­ni­kami. Pracę w Pekao Investment Banking S.A. ce­chuje wy­soka od­po­wie­dzial­ność na każ­dym sta­no­wi­sku oraz funk­cjo­no­wa­nie w bar­dzo ela­stycz­nych i pła­skich struk­tu­rach organizacyjnych.

Naszym pra­cow­ni­kom za­pew­niamy moż­li­wość do­sko­na­le­nia swo­ich umie­jęt­no­ści za­wo­do­wych po­przez pracę wśród wy­bit­nych spe­cja­li­stów z dzie­dziny ryn­ków ka­pi­ta­ło­wych i ban­ko­wo­ści in­we­sty­cyj­nej oraz po­przez róż­no­rodne szko­le­nia ze­wnętrzne i wewnętrzne.


Salta il menu footer toolbar.
Salta il menu footer mega.