Pekao Investment Banking
Salta il menu principale
image01

Profil kandydata

 

Pekao Investment Banking S.A. po­szu­kuje uta­len­to­wa­nych kan­dy­da­tów do pracy, z bo­ga­tym do­świad­cze­niem za­wo­do­wym, na­sta­wio­nych na suk­ces i nie oba­wia­ją­cych się wy­zwań i cięż­kiej, ale za to in­te­re­su­ją­cej pracy na rynku ka­pi­ta­ło­wym i ban­ko­wo­ści inwestycyjnej.

Nasi pra­cow­nicy to lu­dzie kre­atywni, po­sia­da­jący wyż­sze wy­kształ­ce­nie, głów­nie finansowo-ekonomiczne, czę­sto po­parte ty­tu­łem MBA lub Executive MBA oraz bo­gate do­świad­cze­nie za­wo­dowe zwią­zane z ryn­kiem ka­pi­ta­ło­wym w Polsce i za­gra­nicą. Ze względu na mię­dzy­na­ro­dowy cha­rak­ter firmy pre­fe­ru­jemy osoby bie­gle po­słu­gu­jące się ję­zy­kiem an­giel­skim, ję­zyk nie­miecki jest do­dat­ko­wym atu­tem. Nasi pra­cow­nicy to osoby o zna­ko­mi­tych zdol­no­ściach ana­li­tycz­nych, któ­rzy jed­no­cze­śnie po­tra­fią bu­do­wać do­bre re­la­cje z klien­tami i współpracownikami.

U kan­dy­da­tów naj­bar­dziej ce­nimy do­brą zna­jo­mość rynku ka­pi­ta­ło­wego i pro­duk­tów fi­nan­so­wych, wyż­sze wy­kształ­ce­nie, zna­jo­mość ję­zy­ków ob­cych (szcze­gól­nie bar­dzo do­bry po­ziom ję­zyka an­giel­skiego), bar­dzo do­brą zna­jo­mo­ść pa­kietu MS Office oraz umie­jęt­ność pracy w ze­spole. Na sze­regu sta­no­wisk wy­ma­gane są rów­nież udo­ku­men­to­wane kwa­li­fi­ka­cje i upraw­nie­nia, m.in.:

 

  • Makler Papierów Wartościowych
  • Doradca Inwestycyjny
  • CFA – Chartered Financial Analyst
  • Specjalista Ewidencji Papierów Wartościowych

Salta il menu footer toolbar.
Salta il menu footer mega.