Pekao Investment Banking
Salta il menu principale
image01

Praktyki w Pekao Investment Banking S.A.

Udział w prak­ty­kach ofe­ro­wa­nych przez Pekao Investment Banking S.A. daje moż­li­wość wy­ka­za­nia się i przed­sta­wie­nia fir­mie. Jest to jed­no­cze­śnie moż­li­wość spraw­dze­nia wła­snych umie­jęt­no­ści w praw­dzi­wym, wy­ma­ga­ją­cym śro­do­wi­sku biz­ne­so­wym. Praktyki trwają przez cały rok. Czas trwa­nia prak­tyki i jej ter­min usta­lany jest in­dy­wi­du­al­nie. Praktykanci naj­czę­ściej uczest­ni­czą w pra­cach ze­spo­łów pro­jek­to­wych, w ra­mach po­szcze­gól­nych de­par­ta­men­tów współ­pra­cują z pra­cow­ni­kami, jak i bez­po­śred­nio z klien­tami Pekao Investment Banking S.A. Praktykanci mają szansę re­ali­za­cji sa­mo­dziel­nych za­dań lub są przy­dzie­leni do ist­nie­ją­cych już grup projektowych.

Zgłoszenie uczest­nic­twa w prak­ty­kach mo­żesz wy­słać przez cały rok, prze­sy­ła­jąc apli­ka­cję za­wie­ra­jącą cv i list mo­ty­wa­cyjny w ję­zyku an­giel­skim na nasz e-mail: rekrutacja.pl@pekaoib.pl

Ze względu na dużą liczbę nad­sy­ła­nych na bie­żąco apli­ka­cji, pra­gniemy po­in­for­mo­wać, że kon­tak­tu­jemy się tylko z wy­bra­nymi kan­dy­da­tami. Pozostałym bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­jemy za za­in­te­re­so­wa­nie prak­ty­kami w Pekao Investment Banking S.A. i za prze­sła­nie swo­ich apli­ka­cji.
Prosimy o do­pi­sa­nie klau­zuli o prze­twa­rza­niu da­nych oso­bo­wych zgod­nie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (tekst jed­no­lity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

  • Wersja pol­ska – Wyrażam zgodę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych za­war­tych w ofer­cie pracy dla po­trzeb nie­zbęd­nych do re­ali­za­cji pro­cesu re­kru­ta­cji (zgod­nie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (tekst jed­no­lity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
  • Wersja an­giel­ska – I dec­lare, that I agree to have my per­so­nal data, if it ne­ces­sary, pro­ces­sed for re­cru­it­ment pro­cess (ac­cor­ding to the Act of per­so­nal data pro­tec­tion, (uni­fied text Dz. U. 2002 Nr 101, sec­tion 926 with fur­ther amendments)

Salta il menu footer toolbar.
Salta il menu footer mega.