Pekao Investment Banking
Salta il menu principale
image01

Profil kandydata

Program prak­tyk ad­re­so­wany jest głów­nie do stu­den­tów IV i V roku uczelni o pro­filu eko­no­micz­nym, o spe­cjal­no­ści ban­ko­wość i fi­nanse. Kandydaci po­winni po­sia­dać zdol­no­ści ana­li­tyczne, umie­jęt­ność pracy w ze­spole, bie­głą zna­jo­mość apli­ka­cji MS Office oraz ogólną wie­dzę z za­kresu funk­cjo­no­wa­nia rynku ka­pi­ta­ło­wego i ban­ko­wo­ści in­we­sty­cyj­nej. Warunkiem ko­niecz­nym jest rów­nież zna­jo­mość ję­zyka an­giel­skiego w stop­niu umoż­li­wia­ją­cym swo­bodne po­ro­zu­mie­wa­nie się i przy­go­to­wy­wa­nie dokumentów.

Profil kan­dy­data na prak­tyki w pew­nej mie­rze od­zwier­cie­dla pro­fil kan­dy­data do pracy, oczy­wi­ście mamy na uwa­dze dużo mniej­sze do­świad­cze­nie za­wo­dowe. U kan­dy­da­tów na prak­ty­kan­tów po­szu­ku­jemy jed­nak tej sa­mej mo­ty­wa­cji do do­łą­cze­nia do ze­społu Pekao Investment Banking S.A., chęci do roz­wi­ja­nia wła­snej osoby oraz za­an­ga­żo­wa­nia się w pracę, jak u kan­dy­da­tów do pracy. W związku z tym pro­ces re­kru­ta­cji jest bar­dzo zbli­żony do na­boru pra­cow­nika i po­lega na ana­li­zie prze­sła­nego zgło­sze­nia oraz mi­ni­mum 2 lub 3 roz­mo­wach kwa­li­fi­ka­cyj­nych. Najlepszym prak­ty­kan­tom, po jej za­koń­cze­niu Pekao Investment Banking S.A. może za­pro­po­no­wać (a) dal­sze fi­nan­so­wa­nie na­uki, (b) pracę po za­koń­cze­niu stu­diów lub jesz­cze w ich trak­cie, w nie­peł­nym wymiarze.


Salta il menu footer toolbar.
Salta il menu footer mega.