Pekao Investment Banking
Salta il menu principale
image01

Adekwatność Kapitałowa

Polityka Informacyjna Pekao Investment Banking S.A. okre­śla za­kres, czę­sto­tli­wość i miej­sce ujaw­nia­nia in­for­ma­cji, a także za­wiera za­sady ich za­twier­dza­nia i we­ry­fi­ka­cji oraz za­sady we­ry­fi­ka­cji Polityki Informacyjnej.Wprowadzenie ni­niej­szej Polityki Informacyjnej ma na celu za­pew­nie­nie Klientom Domu Maklerskiego do­stępu do rze­tel­nych i wia­ry­god­nych in­for­ma­cji zwią­za­nych z ade­kwat­no­ścią ka­pi­ta­łową Domu Maklerskiego.

Polityka informacyjna Pekao Investment Banking S.A.

 


Salta il menu footer toolbar.
Salta il menu footer mega.