Pekao Investment Banking
Salta il menu principale
image01

INFORMACJA o Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna

Informacja o Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna

1. Nazwa i adres firmy inwestycyjnej oraz dane teleadresowe.
Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, dalej również jako „Dom
Maklerski”
Adres: ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa
Strona internetowa: www.pekaoib.pl.
Adres e-mailowyi: biuro@pekaoib.pl
Telefon: +48 22 586 29 99 (wg taryfy operatora)
Faks: +48 22 586 29 98
2. Zakres świadczonych usług.
Dom Maklerski świadczy następujące usługi maklerskie:
1) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
2) wykonywanie zleceń, o których mowa w pkt 1, na rachunek dającego zlecenie,
3) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych,
4) oferowanie instrumentów finansowych,
5) świadczenie usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub
zawieranie i wykonywanie innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są
instrumenty finansowe,
6) przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków
papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych,
7) doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub
innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
8) doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw,
9) wymiana walutowa, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską,
10) sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze
ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
11) świadczenie usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną.
3. Wskazanie języków, w których klient może kontaktować się z Domem Maklerskim i
otrzymywać od niego dokumenty i inne informacje.
a) język polski,
b) język angielski, o ile wynika to z indywidualnego uzgodnienia pomiędzy Domem Maklerskim a
klientem,
c) język angielski, w przypadku sporządzania przez Dom Maklerski analiz inwestycyjnych, analiz
finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w
zakresie instrumentów finansowych, z tym że Dom Maklerski może sporządzić ww. analizy w
języku polskim (usługa dostępna wyłącznie dla klientów profesjonalnych i uprawnionych
kontrahentów).
Dom Maklerski w przypadku niektórych produktów może przekazać informacje lub dokumenty
w języku, w jakim dokument lub informacja zostały opracowane lub sporządzone np. przez emitenta
albo sporządzającego analizę inwestycyjną. Zwraca się uwagę, że z zastrzeżeniem przepisów prawa,
tłumaczenie danej informacji lub dokumentu może nie być dostępne lub może być dostępne częściowo.
Ponadto, w przypadku niektórych usług (np. rynki zagraniczne) Dom Maklerski może żądać przekazania
przez klienta informacji lub dokumentów w innym języku niż język polski.
4. Sposoby komunikowania się z Domem Maklerskim.
Klient ma możliwość komunikowania się z Domem Maklerskim w następujący sposób:

a) osobiście – w siedzibie Domu Maklerskiego w Warszawie, przy ulicy Żwirki i Wigury 31,
b) korespondencyjnie – na adres Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna: ul. Żwirki i Wigury 31,
02-091 Warszawa,
c) za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji na odległość:
–  telefon: +48 22 586 29 99
–  faks: +48 22 586 29 98
–  adres e-mail: biuro@pekaoib.pl
–  strona internetowa: www.pekaoib.pl
Klient ma możliwość przekazywania zleceń w następujący sposób:
a) pisemnie:
–  osobiście – w siedzibie Domu Maklerskiego w Warszawie, przy ulicy Żwirki i Wigury 31,
lub
– korespondencyjnie – na adres Pekao Investment Banking S.A.: ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091
Warszawa, po uzgodnieniu z Domem Maklerskim korespondencyjnej formy przekazania
zlecenia,
b) za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji na odległość:
– telefon: +48 22 586 28 98 lub +48 22 586 28 99
–  faks +48 22 586 28 90
–  inne elektroniczne nośniki informacji wskazane w umowie/umowach zawartych z klientami
Domu Maklerskiego
5. Oświadczenie Domu Maklerskiego o posiadanym zezwoleniu oraz nazwa i adres organu
nadzoru, który udzielił zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.
Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna posiada zezwolenie na prowadzenie działalności
maklerskiej wydane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisję Nadzoru
Finansowego w zakresie opisanym w punkcie 2 – „Zakres świadczonych usług”.
Organem nadzoru nad Domem Maklerskim jest Komisja Nadzoru Finansowego, pl. Powstańców
Warszawy 1, 00-950 Warszawa.
Dom Maklerski jest uprawniony do prowadzenia działalności maklerskiej bez otwierania oddziału na
podstawie notyfikacji przekazanej przez Komisję Nadzoru Finansowego zagranicznym organom
nadzoru na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Francuskiej i Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w następującym zakresie:
1) wykonywanie zleceń na rachunek dającego zlecenie,
2) sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze
ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
3) świadczenie usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub
zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są
instrumenty finansowe,
4) doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub
innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
5) doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw,
6) świadczenie usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną,
7) oferowanie instrumentów finansowych.

Dom Maklerski jest uprawniony do prowadzenia działalności maklerskiej bez otwierania oddziału na
podstawie notyfikacji przekazanej przez Komisję Nadzoru Finansowego zagranicznym organom
nadzoru na terytorium Republiki Cypryjskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga oraz Królestwa
Niderlandów w następującym zakresie:
1) wykonywanie zleceń na rachunek dającego zlecenie,
2) przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków
papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych,
3) oferowanie instrumentów finansowych w zakresie akcji i obligacji,
4) świadczenie usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub
zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są
instrumenty finansowe,
5) doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub
innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
6) doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw,
7) świadczenie usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną,
8) sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze
ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych.
Dom Maklerski jest uprawniony do prowadzenia działalności maklerskiej bez otwierania oddziału na
podstawie notyfikacji przekazanej przez Komisję Nadzoru Finansowego zagranicznemu organowi
nadzoru na terytorium Rumunii, Węgier, Republiki Chorwackiej, Republiki Słowackiej oraz Republiki
Czeskiej w następującym zakresie:
1) oferowanie instrumentów finansowych,
2) sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze
ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych w zakresie akcji i ich
emitentów,
3) świadczenie usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub
zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są
instrumenty finansowe,
4) doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub
innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
5) doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw,
6) świadczenie usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną.
Organami nadzoru w krajach, w których Dom Maklerski jest uprawniony do prowadzenia działalności
maklerskiej bez otwierania oddziału na podstawie notyfikacji przekazanej przez Komisję Nadzoru
Finansowego zagranicznym organom nadzoru są:

 

 

 

 

 

 

 
6. Informacje dotyczące korzystania z agentów.
Dom Maklerski nie działa za pośrednictwem agentów.
7. Informacja dotycząca przechowywania aktywów klientów oraz opis działań podejmowanych
przez Dom Maklerski w celu zapewnienia ochrony aktywów klientów, dla których Dom Maklerski
przechowuje lub rejestruje instrumenty finansowe lub prowadzi rachunek pieniężny, w tym
skrócone informacje na temat systemów gwarantujących bezpieczeństwo aktywów klientów.
Dom Maklerski zapisuje aktywa swoich klientów na rachunkach papierów wartościowych w rejestrach,
ewidencjach i rachunkach pieniężnych prowadzonych w sposób pozwalający na jednoznaczne
określenie osób, którym przysługują prawa z instrumentów finansowych oraz środki pieniężne.
W celu ochrony aktywów klientów, dla których Dom Maklerski przechowuje lub rejestruje instrumenty
finansowe lub prowadzi rachunek pieniężny, Dom Maklerski podejmuje działania wskazane w
przepisach prawa, a w szczególności:
1. Środki pieniężne klientów deponowane są w Banku Pekao S.A. („Podmiot Przechowujący”). Dom
Maklerski może zdeponować środki pieniężne klientów w innych bankach krajowych lub
zagranicznych. Środki pieniężne Klientów deponowane są odrębnie od środków pieniężnych Domu
Maklerskiego.
O ile nie uzgodniono inaczej z klientem, odsetki od środków pieniężnych klienta przechowywanych
na rachunkach pieniężnych prowadzonych przez Dom Maklerski wypłacane przez bank, w którym
Dom Maklerski przechowuje środki pieniężne klientów, stanowią przychód Domu Maklerskiego.
Informacja o uzyskiwaniu przychodu z odsetek od środków pieniężnych klientów zawarta jest w
regulaminach świadczenia usług zawierających zasady prowadzenia tych rachunków.
W celu zapewnienia ochrony środków pieniężnych klientów Domu Maklerskiego, Dom Maklerski
dokonuje okresowej oceny podmiotów, w których zostały zdeponowane środki pieniężne klientów
oraz sposobu świadczenia usług przez te podmioty.
2. W odniesieniu do zagranicznych instrumentów finansowych oraz walut obcych będących w
posiadaniu klientów Domu Maklerskiego, które Dom Maklerski rejestruje na rachunkach
inwestycyjnych klientów, Dom Maklerski korzysta z usług Banku Pekao S.A lub innych podmiotów
na podstawie odrębnych umów.
Dom Maklerski dokłada należytej staranności, żeby Podmiot Przechowujący rejestrował
zagraniczne instrumenty finansowe oraz środki pieniężne należące do klientów Domu
Maklerskiego odrębnie od instrumentów finansowych oraz środków pieniężnych należących do
tego podmiotu lub Domu Maklerskiego, chyba że przepisy prawa obowiązujące na danym rynku
zagranicznym na to nie zezwalają.
Dom Maklerski zastrzega, że Podmiot Przechowujący oraz Broker (podmiot, który zobowiązał się
do zawierania umów kupna i sprzedaży zagranicznych instrumentów finansowych na podstawie
zleceń złożonych przez Dom Maklerski), w celu wykonywania usług na rzecz Domu Maklerskiego,
mogą we własnym zakresie i według własnego wyboru korzystać z usług podmiotów trzecich,

z którymi Dom Maklerski nie ma relacji umownej. Zagraniczne instrumenty finansowe lub środki

pieniężne klientów Domu Maklerskiego mogą zostać przekazane przez Podmiot Przechowujący
do przechowywania innemu podmiotowi przechowującemu („Sub-Powiernik”). W związku
z powyższym, Dom Maklerski nie może zagwarantować, że zagraniczne instrumenty finansowe lub
środki pieniężne klientów zostaną zarejestrowane odrębnie od aktywów innych klientów lub innych
klientów Podmiotu Przechowującego.
Zważywszy, że Podmiot Przechowujący może rejestrować zagraniczne instrumenty finansowe
oraz środki pieniężne należące do klientów Domu Maklerskiego na rachunku lub rachunkach
zbiorczych prowadzonych dla Domu Maklerskiego, a także że w krajach, w których Podmiot
Przechowujący lub Sub-Powiernik świadczy swoje usługi na rzecz Domu Maklerskiego obowiązują
odmienne zasady dotyczące środków należnych lub gwarantowanych klientom takiego podmiotu,
Dom Maklerski niniejszym informuje klientów o zidentyfikowanych ryzykach związanych z takim
sposobem przechowywania zagranicznych instrumentów finansowych oraz środków pieniężnych:
1) w przypadku ogłoszenia upadłości Podmiotu Przechowującego lub Sub-Powiernika,
zagraniczne instrumenty finansowe oraz środki pieniężne mogą nie zostać wydzielone z masy
upadłościowej Podmiotu Przechowującego lub Sub-Powiernika i tym samym mogą nie
podlegać ochronie przed wierzycielami Podmiotu Przechowującego lub Sub-Powiernika,
2) w przypadku ogłoszenia upadłości Podmiotu Przechowującego lub Sub-Powiernika, wartość
środków gwarantowanych poszczególnym Klientom Domu Maklerskiego może być ograniczona
do proporcjonalnego udziału wartości zagranicznych instrumentów finansowych należących do
poszczególnych klientów w wartości wszystkich zagranicznych instrumentów finansowych
zarejestrowanych na danym rachunku zbiorczym,
3) w przypadku ogłoszenia upadłości Banku Pekao S.A., zagraniczne instrumenty finansowe
przechowywane na rachunku zbiorczym prowadzonym dla Domu Maklerskiego mogą nie
podlegać ochronie przed wierzycielami Banku Pekao S.A.,
4) dochodzenie roszczeń, w tym uzyskanie praw lub pożytków z zagranicznych instrumentów
finansowych, może być uzależnione od ujawnienia tożsamości finalnego beneficjenta tych
instrumentów finansowych;
5) z punktu widzenia prawa obcego, prawa do zagranicznych instrumentów finansowych mogą
przysługiwać Domowi Maklerskiemu lub podmiotowi przechowującemu te zagraniczne
instrumenty finansowe, a klient nie będzie traktowany jako podmiot uprawniony z tych
zagranicznych instrumentów finansowych, w tym realizacja niektórych praw w szczególności
praw niemajątkowych, takich jak prawo do udziału w walnych zgromadzeniach, może być
ograniczona lub wyłączona. Ponadto, w niektórych przypadkach, klient nie będzie miał
możliwości skorzystania z korzystniejszych zasad opodatkowania.
W celu zapewnienia ochrony zagranicznych instrumentów finansowych klientów, Dom Maklerski
dokonuje okresowej oceny Podmiotu Przechowującego oraz sposobu świadczenia usług przez
Podmiot Przechowujący.
3. O ile przepisy prawa nie dopuszczają takiej możliwości, Dom Maklerski nie wykorzystuje na własny
rachunek lub na rachunek podmiotu trzeciego zgromadzonych na rachunku instrumentów
finansowych lub środków pieniężnych.
Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(„Ustawa”) (art. 73 ust 5b Ustawy), w razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko
Domowi Maklerskiemu, środki pieniężne powierzone przez klientów Domowi Maklerskiemu w
związku ze świadczeniem usług maklerskich nie podlegają zajęciu, jak również w razie ogłoszenia
upadłości firmy inwestycyjnej środki pieniężne powierzone przez klientów firmie inwestycyjnej w
związku ze świadczeniem przez nią usług maklerskich podlegają wyłączeniu z masy upadłości
firmy inwestycyjnej (art. 73 ust. 5c Ustawy) (z zastrzeżeniem przepisów gwarantujących rozliczenie
i rozrachunek zawartych transakcji).

4. Dom Maklerski jest uczestnikiem systemu rekompensat utworzonego przez Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A. w celu gromadzenia środków na wypłaty rekompensat inwestorom.
Celem systemu rekompensat jest zapewnienie inwestorom wypłat do wysokości określonej Ustawą
oraz zrekompensowanie wartości utraconych instrumentów finansowych zgromadzonych przez
nich w domach maklerskich, w tym w ich oddziałach poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z
tytułu świadczonych na ich rzecz usług, w zakresie czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 i
ust. 4 pkt 1 Ustawy w przypadku:
1) ogłoszenia upadłości lub otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego domu maklerskiego,
lub
2) prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek tego
domu maklerskiego nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów
postępowania, lub
3) stwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, że dom maklerski nie jest w stanie, z
powodów ściśle związanych z sytuacją finansową, wykonać ciążących na nim zobowiązań
wynikających z roszczeń inwestorów i nie jest możliwe ich wykonanie w najbliższym czasie.
W chwili obecnej system rekompensat zabezpiecza wypłatę środków inwestorów zgodnie z
definicją zawartą w Ustawie, pomniejszonych o należności domu maklerskiego od inwestora z
tytułu świadczonych usług, według stanu z dnia zaistnienia jednej z okoliczności wskazanej
powyżej, do wysokości równowartości w złotych 3.000 euro – w 100 % wartości środków objętych
systemem rekompensat, oraz 90 % nadwyżki ponad tę kwotę, z tym że górna granica środków
objętych systemem rekompensat wynosi równowartość w złotych 22.000 euro.
Powyższe wartości określają maksymalną wysokość roszczeń klientów, bez względu na to, w jakiej
wysokości i na ilu rachunkach posiadali środki w Domu Maklerskim.
Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu rekompensat określone są w Dziale V Ustawy:
„Zabezpieczanie interesów inwestorów. System rekompensat”.
5. Środki pieniężne klientów objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („BFG”) do
kwoty w złotych stanowiącej równowartość 100 000 euro łącznie dla środków zgromadzonych na
wszystkich rachunkach bankowych klienta prowadzonych przez Bank oraz innych środków
zgromadzonych w Banku, które spełniają warunek objęcia ich BFG.
8. Wskazanie szczegółowych zasad świadczenia usługi maklerskiej na podstawie zawieranej
umowy.
Szczegółowe zasady świadczenia usługi maklerskiej określają regulaminy poszczególnych usług,
będące integralną częścią umowy zawieranej z klientem, lub wzory umów (w przypadku, gdy prawo nie
wymaga sporządzenia przez Dom Maklerski regulaminu), doręczane klientowi wraz z niniejszą
informacją, w zależności od usługi, jaka ma być świadczona przez Dom Maklerski na rzecz klienta.
9. Informacja dotycząca uprawnień Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie
gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji („Ustawa o BFG”) w stosunku do Domu
Maklerskiego na zasadach wskazanych w Ustawie o BFG może być prowadzona przymusowa
restrukturyzacja. W ramach takiej przymusowej restrukturyzacji może być zastosowane w
szczególności umorzenie lub konwersja zobowiązań Domu Maklerskiego bez zgody wierzycieli Domu
Maklerskiego.

10. Wskazanie podstawowych zasad wnoszenia i załatwiania przez Dom Maklerski skarg, w tym
reklamacji klientów, w związku ze świadczonymi usługami maklerskimi.
Klienci mogą kierować do Domu Maklerskiego skargi odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług
świadczonych przez Dom Maklerski lub wykonywanej przez Dom Maklerski działalności, w tym
reklamacje.
Skargi (inne niż reklamacje) należy przesyłać w formie pisemnej na adres siedziby Domu Maklerskiego
lub składać w formie pisemnej w siedzibie Domu Maklerskiego, w godzinach pracy Domu Maklerskiego.
Dom Maklerski rozpatruje reklamacje, czyli wystąpienia, w których klient będący osobą fizyczną zgłasza
zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Dom Maklerski, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku
Finansowym.
Reklamacje należy przesyłać na adres siedziby Domu Maklerskiego przesyłką pocztową w rozumieniu
art.3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub składać w formie pisemnej w
siedzibie Domu Maklerskiego, w godzinach pracy Domu Maklerskiego. Reklamacje mogą być również
składane ustnie za pośrednictwem telefonu na numer +48 22 586 23 95 lub osobiście do protokołu
podczas wizyty klienta w Domu Maklerskim.
Dom Maklerski wysyła klientowi odpowiedź na złożoną skargę, w tym reklamację, niezwłocznie, jednak
nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie
odpowiedzi przed jego upływem.
W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie
odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, Dom Maklerski w informacji przekazywanej
klientowi, który wystąpił z reklamacją:
a) wyjaśnia przyczynę opóźnienia,
b) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
c) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi w terminie, o którym
mowa w ust. 3, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
Odpowiedź na skargę zostaje przekazana klientowi w sposób wskazany w zawartej z klientem umowie,
a odpowiedź na reklamację przesyłana jest w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego
nośnika informacji wskazanego przez klienta do kontaktów z Domem Maklerskim. Odpowiedź na
reklamację może być dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek klienta.
11. Wskazanie podstawowych zasad postępowania w przypadku powstania konfliktu interesów oraz
informacja, że na życzenie klienta mogą mu zostać przekazane, przy użyciu trwałego nośnika
informacji, dodatkowe informacje dotyczące zasad zarządzania konfliktami interesów.
Przez konflikt interesów rozumie się znane Domowi Maklerskiemu okoliczności mogące doprowadzić
do powstania sprzeczności między interesem Domu Maklerskiego, innych podmiotów z Grupy, w skład
której wchodzi Dom Maklerski i/lub Osoby Powiązanej z Domem Maklerskim, a obowiązkiem działania
przez Dom Maklerski w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu klienta Domu
Maklerskiego, jak również znane Domowi Maklerskiemu okoliczności mogące doprowadzić do
powstania sprzeczności między interesami kilku klientów Domu Maklerskiego.
Dom Maklerski w swojej działalności zawsze kieruje się zasadą działania w sposób rzetelny
i profesjonalny, zgodny z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami
klientów.
Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy w trakcie świadczenia usług inwestycyjnych
i usług dodatkowych albo obu tych rodzajów usług łącznie :
1) Dom Maklerski lub osoba powiązana mogą osiągnąć zysk finansowy lub uniknąć straty finansowej
kosztem klienta;

2) Dom Maklerski lub Osoba Powiązana mają interes w określonym wyniku usługi świadczonej na
rzecz klienta lub transakcji przeprowadzanej w imieniu klienta, który to interes jest rozbieżny
z interesem klienta;
3) Dom Maklerski lub Osoba Powiązana mają powody natury finansowej lub innej do tego, by ponad
interes danego klienta przedkładać interes innego klienta lub grupy klientów;
4) Dom Maklerski lub Osoba Powiązana prowadzą taką samą działalność, jak klient;
5) Dom Maklerski lub Osoba Powiązana otrzymują lub otrzymają od osoby innej niż dany klient,
w związku z usługą świadczoną na rzecz tego klienta, zachętę w postaci korzyści pieniężnych lub
niepieniężnych lub usług.
Przez Osoby Powiązane z Domem Maklerskim rozumie się osoby wskazane w przepisach Ustawy,
w szczególności pracowników, osoby pozostające w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym
o podobnym charakterze z Domem Maklerskim, członkowie Zarządu Domu Maklerskiego, członkowie
Rady Nadzorczej.
Dom Maklerski lub Osoby Powiązane z Domem Maklerskim świadczą szereg usług na rynku
finansowym dla zróżnicowanej grupy podmiotów, w szczególności mogą w odniesieniu do instrumentów
finansowych, będących przedmiotem zleceń klienta, realizować zlecenia przeciwstawne, wykonywać
funkcje animatora, oferować instrumenty finansowe, nabywać lub zbywać instrumenty na własny lub
cudzy rachunek oraz mogą dokonywać transakcji na tych instrumentach, a także świadczyć usługi
brokerskie oraz usługi w zakresie bankowości inwestycyjnej na rzecz emitentów instrumentów
finansowych, których instrumenty finansowe mogą być przedmiotem inwestycji klienta, działać jako
subemitent usługowy lub subemitent inwestycyjny w ramach ofert instrumentów finansowych, a także
w transakcjach fuzji i przejęć oraz innych czynnościach dotyczących emitentów instrumentów
finansowych w odniesieniu do instrumentu finansowego będącego przedmiotem zainteresowania
klienta, być emitentami instrumentów finansowych lub być powiązani z emitentami instrumentów
finansowych i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie, prowizje, a także realizować zyski, zajmować
pozycje przeciwstawne niż klienci.
Dom Maklerski informuje, że dąży do unikania konfliktów ze swoimi klientami poprzez wewnętrzną
strukturę organizacyjną oraz regulacje wewnętrzne Domu Maklerskiego. Dom Maklerski dokłada
należytej staranności, aby w przypadku powstania takiego konfliktu interesów nie doszło do naruszenia
interesów klienta, w szczególności Dom Maklerski wprowadza wewnętrzne regulacje zapobiegające
powstawaniu konfliktów interesów.
Dom Maklerski stosuje następujące środki zarządzania konfliktami interesów:
a) środki zarządzania oparte na strukturze organizacyjnej polegające w szczególności na:
– ustanowieniu barier informacyjnych (fizycznych oraz elektronicznych) mających na celu
ograniczenie lub zakaz przepływu informacji chronionych, a także ograniczenie lub wyłączenie
przepływu informacji pomiędzy osobami powiązanymi z Domem Maklerskim, gdy przepływ
informacji może naruszyć interesy jednego lub więcej Klientów,
– wprowadzeniu podziału zadań polegającego na przyjęciu modelu organizacyjnego
uwzględniającego rozdzielenie fizyczne i kompetencyjne różnych komórek organizacyjnych
Domu Maklerskim w działaniach, z których może wynikać konflikt interesów,
b) środki zarządzania oparte na regulacjach wewnętrznych wprowadzających w szczególności reguły
dotyczące:
– wynagradzania osób powiązanych z Domem Maklerskim tak, aby nie miały negatywnego
wpływu na interesy Klienta,
– sporządzania analiz inwestycyjnych w sposób zapewniający istnienie barier informacyjnych
oraz przejrzystość w zarządzaniu konfliktami interesów w stosunku do klientów,
– procedur operacyjnych
c) środki zarządzania oparte na ustanowieniu konkretnych funkcji dedykowanych zarządzaniu
konfliktami interesów,

d) środki zarządzania oparte na wprowadzeniu i przestrzeganiu przez osoby powiązane z Domem
Maklerskim zasad etyki i kultury korporacyjnej oraz przeprowadzaniu odpowiednich szkoleń.
Na życzenie klienta klientowi mogą zostać przekazane dodatkowe informacje na temat polityki
przeciwdziałania zarządzania konfliktami interesów stosowane przez Dom Maklerski.
12. Wskazanie charakteru, częstotliwości i terminów sprawozdań z wykonania usługi maklerskiej
przekazywanych klientowi przez Dom Maklerski.
W przypadku usługi wykonywania zleceń oraz usługi przyjmowania i przekazywania zleceń, Dom
Maklerski przekazuje klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie zawarcia transakcji do końca
następnego dnia roboczego po dniu, w którym zostało wykonane zlecenie. Zakres potwierdzeń jest
zgodny z przepisami prawa. Sposób przekazania potwierdzenia określa umowa zawarta z klientem.
W przypadku usługi przechowywania instrumentów finansowych lub funduszy Dom Maklerski
przekazuje klientowi na trwałym nośniku co najmniej raz na kwartał zestawienie takich instrumentów
finansowych lub funduszy.
Inne raporty oraz sprawozdania w stosunku do innych usług świadczonych na rzecz klienta przez Dom
Maklerski, ich charakter, częstotliwość i terminy przekazywania określają umowy zawarte z klientami.
13. Ogólne zasady przyjmowania i przekazywania opłat, prowizji lub świadczeń niepieniężnych
przez Dom Maklerski
Dom Maklerski nie przyjmuje ani nie przekazuje, w związku ze świadczeniem usług maklerskich, opłat,
prowizji lub świadczeń niepieniężnych, z wyłączeniem:
1) opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych przyjmowanych od klienta lub osoby działającej w jego
imieniu albo przekazywanych klientowi lub osobie działającej w jego imieniu,
2) opłat lub prowizji niezbędnych dla świadczenia danej usługi maklerskiej na rzecz klienta,
3) opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych innych niż wskazane w pkt 1) i 2), pod warunkiem, że są
one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości usługi maklerskiej świadczonej
przez Dom Maklerski na rzecz klienta.
Na pisemne żądanie klienta, Dom Maklerski przekazuje klientowi informację o opłatach, prowizjach
i świadczeniach wskazanych w pkt 3), w tym o ich istocie i wysokości lub sposobie ustalania ich
wysokości.
Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera od klientów opłaty i prowizje zgodnie z Tabelą opłat i
prowizji obowiązującą w Domu Maklerskim lub zgodnie z umową zawartą z klientem.
Opłaty na rzecz GPW
W związku ze świadczeniem usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
w zakresie kosztów związanych z uczestnictwem w rynku regulowanym oraz alternatywnym systemie
obrotu organizowanym przez GPW, Dom Maklerski jest zobowiązany do zapłaty:
1) opłat i prowizji:
– za dostęp do systemu informatycznego GPW – opłaty jednorazowe i kwartalne (zgodnie z
Regulaminem Giełdy),
–  za wykorzystanie systemu informatycznego GPW – opłaty kwartalne (zgodnie z Regulaminem
Giełdy), oraz
2) opłat operacyjnych i innych opłat (zgodnie z Regulaminem Giełdy).
Pełna treść Regulaminu GPW wraz z cennikiem obowiązującym członków GPW dostępna jest na
stronie GPW: http://www.gpw.pl.

Opłaty na rzecz BondSpot S.A.
W związku ze świadczeniem usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
w zakresie kosztów związanych z uczestnictwem w rynku regulowanym rynku oraz alternatywnym
systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A., Dom Maklerski jest zobowiązany do zapłaty
opłat i prowizji na rzecz BondSpot SA zgodnie z Regulaminem BondSpot S.A.
Pełna treść Regulaminu obrotu regulowanego oraz rynku pozagiełdowego organizowanego przez
BondSpot S.A., wraz z cennikiem obowiązującym członków BondSpot S.A. oraz zestawieniem opłat
obowiązujących na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A., dostępne
są na stronie BondSpot S.A.: http://www.bondspot.pl.
Opłaty na rzecz KDPW S.A., KDPW_CCP S.A i KDPW_RT
Dom Maklerski będąc uczestnikiem KDPW S.A. i KDPW_CCP S.A. ponosi następujące opłaty związane
z rozrachunkiem i rozliczeniem transakcji / operacji na instrumentach finansowych: depozytowe,
rozrachunkowe, za obsługę komunikatów / instrukcji, pożyczkowe w systemie automatycznych
pożyczek papierów, specjalne, za dodatkowe usługi, za uczestnictwo, z tytułu rozliczenia transakcji, z
tytułu zarządzania systemem rekompensat, za zgłoszenie transakcji do Repozytorium Transakcji, za
utrzymywanie w Repozytorium Transakcji informacji o zawartej transakcji, za prowadzenie depozytu
instrumentów rynku kasowego za przeprowadzenie innego rozrachunku obejmującego świadczenia
pieniężne i niepieniężne – 4,00 zł. z tytułu rozliczenia transakcji: 0,0035% wartości transakcji, lecz nie
mniej niż 0,20 zł. i nie więcej niż 2,00 zł. za rozliczenie 1 transakcji: zgodnie z Regulaminem KDPW S.A.
Regulaminem KDPW_CCP S.A i Regulaminem KDPW_RT.
Pełna treść Regulaminu rozliczeń transakcji KDPW_CCP S.A., Regulaminu Repozytorium Transakcji
(Regulamin KDPW_RT) i Regulaminu funkcjonowania systemu rekompensat, a także tabele opłat
dostępne są na stronach KDPW S.A. i KDPW_CCP S.A. pod adresami:
– http://www.kdpw.pl.
– http://www.kdpwccp.pl.
Opłaty związane z rynkami zagranicznymi
Dom Maklerski ponosi koszty działalności związane z usługą wykonywania zleceń nabycia lub zbycia
zagranicznych instrumentów finansowych, które w zależności od rynku i podmiotu pośredniczącego
mogą się wahać w przedziale od 0,02% do 0,30% wartości transakcji, z wyjątkiem rynków w USA
i Kanady, gdzie koszty uzależnione są od liczby akcji będących przedmiotem transakcji. Dodatkowymi
kosztami transakcyjnymi są lokalne opłaty i podatki, które są wymagane na niektórych rynkach.
Dom Maklerski ponosi również koszty transferu walut, koszty przyjęcia transferu instrumentów
finansowych (wahające się w zależności od rynku od 25 EUR do 49 EUR) oraz koszty przechowywania
zdeponowanych instrumentów finansowych – maksymalnie 0,15% w skali roku, powiększone o
ewentualne opłaty lokalne, pobierane miesięcznie.
Do wartości transakcji zrealizowanych na rynkach zagranicznych, na których naliczane są podatki
transakcyjne, opłaty skarbowe lub inne opłaty, należy doliczyć stosowną opłatę pobieraną najpóźniej w
momencie rozliczenia transakcji.
14. Wpływ kosztów na zwrot z inwestycji dla standardowego przypadku dla rynku kasowego
(np. dla akcji).
Założenia:
1) wartość początkowa inwestycji – 100.000 zł.
2) stawka prowizji dla kupna i sprzedaży (standardowa) – 0,18% wartości transakcji

Scenariusz pozytywny, przewidujący zakup instrumentu finansowego, następnie wzrost kursu o 5%
i sprzedaż. Stopa zwrotu z inwestycji, uwzględniająca zapłacone prowizje od transakcji, będzie dodatnia
i wyniesie 4,62%.
Scenariusz negatywny, przewidujący: zakup instrumentu finansowego, następnie spadek kursu o 5%
i sprzedaż. Stopa zwrotu z inwestycji, z uwzględnieniem zapłaconych prowizji, będzie ujemna i wyniesie
-5,34%.
Niniejsza informacja stanowi informację, o której mowa w § 10 oraz § 14 rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których
mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych
oraz informację, o której mowa w art. 47, 49, 50 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE)
017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.


Salta il menu footer toolbar.
Salta il menu footer mega.