Pekao Investment Banking
Salta il menu principale
image01

INFORMACJA o Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna

1. Firma lub nazwa firmy inwestycyjnej  

Pekao Investment Banking Spółka Akcyjnaz siedzibą w Warszawie, Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa, zwana w dalszej części również „Pekao IB” lub „Dom Maklerski”.

2. Dane pozwalające na bezpośredni kontakt z Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna

Pekao Investment Banking Spółka Akcyjnazapewnia bezpośredni kontakt z Klientem w siedzibie spółki w Warszawie przy ulicy Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa oraz za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji:

a) telefon +48 22 586 29 99
b) fax +48 22 586 29 98
c) e-mail: biuro@pekaoib.pl
d) www.pekaoib.pl

3. Zakres świadczonych usług

Pekao IB świadczy następujące usługi maklerskie:

 1. przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
 2. wykonywanie zleceń, o których mowa w pkt 1, na rachunek dającego zlecenie;
 3. nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych;
 4. oferowanie instrumentów finansowych;
 5. świadczenie usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieranie i wykonywanie innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe;
 6. przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych;
 7. doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią;
 8. doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw;
 9. wymiana walutowa, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską;
 10. sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych;
 11. świadczenie usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną.

4. Wskazanie języków, w których Klient może się komunikować z Pekao IB i w których będą sporządzane dokumenty oraz przekazywane informacje

 1. Język polski,
 2. Język angielski, o ile wynika to z indywidualnego uzgodnienia pomiędzy Pekao IB a Klientem.

5. Sposoby komunikowania się Klienta z Pekao IB i sposoby przekazywania zleceń do Pekao IB

Klient ma możliwość komunikowania się z Pekao IB w następujący sposób:

 1. osobiście, w siedzibie spółki w Warszawie przy ulicy  Żwirki i Wigury 31
 2. korespondencyjnie na adres spółki: ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa
 3. za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji:
 • telefonu: +48 22 586 29 99
 • faksu: +48 22 586 29 98
 • poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@pekaoib.pl
 • strony www.pekaoib.pl

Klient ma możliwość przekazywania zleceń w następujący sposób:

 1. pisemnie:
  • osobiście, w siedzibie spółki w Warszawie przy ulicy ulicy Żwirki i Wigury 31,
  • korespondencyjnie, na adres spółki:ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa,, po uzgodnieniu z Domem Maklerskim, pod warunkiem udostępnienia przez Klienta Domowi Maklerskiemu adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu w Karcie Identyfikacyjnej Klienta dla celów kontaktu z Domem Maklerskim, lub
 2. za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji:
  • telefonu: +48 22 586 28 98 lub +48 22 586 28 99
  • faksu +48 22 586 28 90
  • elektronicznych nośników informacji, pod warunkiem podpisania pomiędzy Pekao IB a Klientem aneksu/aneksów do umowy.

6. Oświadczenie, że Pekao IB posiada zezwolenia oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił jej zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej

Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej wydane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie działalności maklerskiej polegającej na sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych. Organem nadzoru nad Pekao IB jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Pekao IB jest uprawnione do prowadzenia działalności maklerskiej bez otwierania oddziału na podstawie notyfikacji przekazanej przez Komisję Nadzoru Finansowego zagranicznym organom nadzoru na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Francuskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w następującym zakresie:

 1. wykonywanie zleceń na rachunek dającego zlecenie,
 2. sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
 3. świadczenie usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,
 4. doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
 5. doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw,
 6. świadczenie usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną,
 7. oferowanie instrumentów finansowych.

Pekao IB jest uprawnione do prowadzenia działalności maklerskiej bez otwierania oddziału na podstawie notyfikacji przekazanej przez Komisję Nadzoru Finansowego zagranicznym organom nadzoru na terytorium Republiki Cypryjskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga oraz Królestwa Niderlandów w następującym zakresie:

 1. wykonywanie zleceń na rachunek dającego zlecenie,
 2. przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych,
 3. oferowanie instrumentów finansowych w zakresie akcji i obligacji,
 4. świadczenie usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,
 5. doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
 6. doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw,
 7. świadczenie usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną,
 8. sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych.

Pekao IB jest uprawnione do prowadzenia działalności maklerskiej bez otwierania oddziału na podstawie notyfikacji przekazanej przez Komisję Nadzoru Finansowego zagranicznemu organowi nadzoru na terytorium Rumunii, Węgier, Republiki Chorwackiej, Republiki Słowackiej oraz Republiki Czeskiej w następującym zakresie:

 1. oferowanie instrumentów finansowych,
 2. sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych w zakresie akcji i ich emitentów,
 3. świadczenie usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,
 4. doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
 5. doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw,
 6. świadczenie usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną.

Organami nadzoru w krajach, w których Pekao IB jest uprawniony do prowadzenia działalności maklerskiej bez otwierania oddziału na podstawie notyfikacji przekazanej przez Komisję Nadzoru Finansowego zagranicznym organom nadzoru są:

 

 

Kraj Organ nadzoru
Republika Federalna Niemiec BaFin Federal Financial Supervisory Authority
Republika Francuska AMF Autorité des marchés financiers
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Financial Services Authority (FSA)
Wielkie Księstwo Luksemburga Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Królestwo Niderlandów The Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM)
Republika Cypryjska Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
Rumunia Romanian Financial Supervisory Authority
Węgry Central Bank of Hungary
Republika Chorwacka Croatian Financial Services Supervisory Agency
Republika Słowacka National Bank of Slovakia
Republika Czeska Czech National Bank (CNB)

 

7. Skrócony opis działań podejmowanych przez Pekao IB w celu zapewnienia ochrony aktywów Klientów, dla których Pekao IB przechowuje lub rejestruje instrumenty finansowe lub prowadzi rachunek pieniężny, w tym podstawowe informacje dotyczące systemów gwarantujących bezpieczeństwo aktywów Klientów Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna

W celu ochrony aktywów Klientów, dla których Pekao IB przechowuje lub rejestruje instrumenty finansowe lub prowadzi rachunek pieniężny Pekao IB podejmuje działania wskazane w przepisach prawa, a w szczególności:

 1. środki pieniężne Klientów deponowane są odrębnie od środków pieniężnych Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna,
 2. o ile przepisy prawa nie dopuszczają takiej możliwości, Pekao IB nie wykorzystuje na własny rachunek lub na rachunek podmiotu trzeciego zgromadzonych na rachunku instrumentów finansowych lub środków pieniężnych,
 3. Pekao IB dokonuje czynności sprawdzających określonych w przepisach prawa w stosunku do usług świadczonych przez podmioty trzecie, u których deponowane są instrumenty finansowe lub środki pieniężne oraz w stosunku do podmiotów świadczących takie usługi,

Pekao IB jest uczestnikiem systemu rekompensat, utworzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w celu gromadzenia środków na wypłaty rekompensat inwestorom.

Celem systemu rekompensat jest zapewnienie inwestorom wypłat do wysokości określonej ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014, poz. 94, z późn.zm.) („Ustawa”) środków pieniężnych oraz zrekompensowanie wartości utraconych instrumentów finansowych, zgromadzonych przez nich w domach maklerskich, w tym w ich oddziałach poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tytułu świadczonych na ich rzecz usług, w zakresie czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 i ust. 4 pkt 1 Ustawy w przypadku:

 1. ogłoszenia upadłości domu maklerskiego, lub
 2. prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek tego domu maklerskiego nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub
 3. stwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, że dom maklerski nie jest w stanie, z powodów ściśle związanych z sytuacją finansową, wykonać ciążących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń inwestorów i nie jest możliwe ich wykonanie w najbliższym czasie.

W chwili obecnej system rekompensat zabezpiecza wypłatę środków inwestorów zgodnie z definicją zawartą w Ustawie pomniejszonych o należności domu maklerskiego od inwestora z tytułu świadczonych usług, według stanu z dnia zaistnienia jednej z okoliczności wskazanej powyżej do wysokości równowartości w złotych 3.000 euro – w 100 % wartości środków objętych systemem rekompensat, oraz 90 % nadwyżki ponad tę kwotę, z tym że górna granica środków objętych systemem rekompensat wynosi równowartość w złotych 22.000 euro.

8. Wskazanie szczegółowych zasad świadczenia usługi maklerskiej, na podstawie zawieranej umowy

Szczegółowe zasady świadczenia usługi maklerskiej określają Regulaminy poszczególnych usług, będące integralną częścią umowy zawieranej z Klientem, lub wzory umów (w przypadku, gdy prawo nie wymaga sporządzenia przez Pekao IB regulaminu), doręczane Klientowi wraz z niniejszą informacją w zależności od usługi, jaka ma być świadczona przez Pekao IB na rzecz Klienta.

9. Wskazanie podstawowych zasad wnoszenia i załatwiania przez Pekao IB skarg, w tym reklamacji Klientów w związku ze świadczonymi przez tę firmę inwestycyjną usługami maklerskimi.

Klienci mogą kierować do Pekao IB skargi odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Pekao IB lub wykonywanej przez Pekao IB działalności, w tym reklamacje.

Skargi (inne niż reklamacje) należy przesyłać w formie pisemnej na adres siedziby Pekao IB lub składać w formie pisemnej w siedzibie Pekao IB w godzinach pracy Pekao IB.

Pekao IB rozpatruje reklamacje, czyli wystąpienia, w których klient będący osobą fizyczną zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Pekao IB, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1348).

Reklamacje należy przesyłać na adres siedziby Pekao Investment Banking przesyłką pocztową w rozumieniu art.3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz.1529) lub składać w formie pisemnej w siedzibie Pekao IB w godzinach pracy Pekao IB. Reklamacje mogą być również składane ustnie za pośrednictwem telefonu na numer +48 22 586 23 95 lub osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w Domu Maklerskim.

Pekao IB wysyła Klientowi odpowiedź na złożoną skargę, w tym reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, Pekao IB w informacji przekazywanej Klientowi, który wystąpił z reklamacją:

 1. wyjaśnia przyczynę opóźnienia,
 2. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
 3. określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Odpowiedź na skargę zostaje przekazana Klientowi w sposób wskazany w zawartej z Klientem umowie, a odpowiedź na reklamację przesyłana jest w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji wskazanego przez Klienta do kontaktów z Pekao IB. Odpowiedź na reklamację może być dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta.

10. Wskazanie podstawowych zasad postępowania w przypadku powstania konfliktu interesów oraz informacja, że na żądanie Klienta przekazane mogą mu zostać, przy użyciu trwałego nośnika informacji, szczegółowe informacje dotyczące zasad Zarządzania Konfliktami Interesów

Przez konflikt interesów rozumie się znane Pekao IB okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Pekao IB, Osoby
Powiązanej z Pekao IB i obowiązkiem działania przez Pekao IB w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta Pekao IB, jak również znane Pekao IB okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między
interesami kilku Klientów Pekao IB

Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:

 1. Pekao IB lub Osoba Powiązana z Pekao IB może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści przez Klienta lub Klientów Domu Maklerskiego;
 2. Pekao IB lub Osoba Powiązana z Pekao IB posiada powody natury finansowej lub innej, aby preferować Klienta lub grupę Klientów w stosunku do innego Klienta lub grupy Klientów Domu Maklerskiego;
 3. Pekao IB lub Osoba Powiązana z Pekao IB ma interes w określonym wyniku usługi świadczonej na rzecz Klienta albo transakcji przeprowadzanej w imieniu Klienta i jest on rozbieżny z interesem Klienta;
 4. Pekao IB lub Osoba Powiązana z Pekao IB prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Klienta;
 5. Pekao IB lub Osoba Powiązana z Pekao IB otrzyma od osoby innej niż Klient korzyść majątkową inną niż standardowe prowizje i opłaty, w związku z usługą świadczoną na rzecz Klienta.

Przez Osoby Powiązane z Pekao IB rozumie się osoby wskazane w przepisach Ustawy, w szczególności pracownicy, osoby pozostające w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z Pekao IB, członkowie Zarządu Pekao IB, członkowie Rady Nadzorczej.

Pekao IB lub podmioty z nim powiązane świadczą szereg usług na rynku finansowym dla zróżnicowanej grupy podmiotów, w szczególności mogły lub mogą w odniesieniu do instrumentów finansowych, będących przedmiotem zleceń Klienta realizować zlecenia przeciwstawne, wykonywać funkcje animatora, oferować instrumenty finansowe, nabywać lub zbywać instrumenty na własny lub cudzy rachunek oraz mogły lub mogą dokonywać transakcji na tych instrumentach, a także świadczyć usługi zarządzania instrumentami finansowymi, świadczyć usługi brokerskie oraz usługi w zakresie bankowości inwestycyjnej na rzecz emitentów instrumentów finansowych, których instrumenty finansowe są lub mogą być przedmiotem inwestycji Klienta, mogą działać, jako subemitent usługowy lub subemitent inwestycyjny w ramach ofert instrumentów finansowych, a także w transakcjach fuzji i przejęć i innych czynnościach dotyczących emitentów instrumentów finansowych, w odniesieniu do instrumentu finansowego będącego przedmiotem zainteresowania Klienta, być emitentami instrumentów finansowych lub być powiązane z emitentami instrumentów finansowych oraz otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie, prowizje, a także realizować zyski, zajmować pozycje przeciwstawne niż Klienci.

Pekao IB nie będzie miał obowiązku ujawnienia Klientowi takich usług lub wypłaty z tego tytułu jakichkolwiek wynagrodzeń lub odszkodowań.

W przypadku powstania konfliktu interesów wynikającego z prowadzonej działalności przez Pekao IB, przed zawarciem umowy z Klientem Pekao IB poinformuje Klienta przy użyciu trwałego nośnika informacji o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej usługi maklerskiej na rzecz tego Klienta, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne Pekao IB nie zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta. Informacje przekazane Klientowi nie mogą naruszać tajemnicy zawodowej, a także stanowić informacji poufnych w rozumieniu Ustawy, do której przestrzegania zobowiązany jest Pekao IB.

Klient przed zawarciem Umowy z Pekao IB przy użyciu trwałego nośnika informacji potwierdza otrzymanie informacji o istniejących konfliktach interesów oraz w przypadku podjęcia decyzji o zawarciu Umowy, pomimo istniejących konfliktów interesów – w sposób wyraźny potwierdzi wolę zawarcia Umowy.

W przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu Umowy z Klientem, Pekao IB niezwłocznie po stwierdzeniu konfliktu interesów poinformuje Klienta pisemnie lub za pomocą elektronicznych nośników informacji o tym konflikcie oraz powstrzyma się od świadczenia danej usługi do czasu otrzymania jednoznacznego oświadczenia Klienta o kontynuacji świadczenia danej usługi maklerskiej bądź rozwiązaniu Umowy.

Pekao IB informuje, że dąży do unikania konfliktów ze swoimi Klientami poprzez wewnętrzną strukturę organizacyjną oraz regulacje wewnętrzne Domu Maklerskiego, Pekao IB dokłada należytej staranności, aby w przypadku powstania takiego konfliktu interesów nie doszło do naruszenia interesów Klienta, w szczególności Pekao IB wprowadza wewnętrzne regulacje, zapobiegające powstawaniu konfliktów interesów.

W Pekao IB obowiązują wewnętrzne regulacje, które służą w szczególności zapobieganiu powstawania konfliktów interesów oraz aktywnemu zarządzaniu
konfliktami interesów. Do regulacji tych należą w szczególności:

 • Regulamin Organizacyjny Domu Maklerskiego, określający zakres i podział kompetencji poszczególnych Departamentów oraz Zespołów,
 • Regulamin zarządzania konfliktami interesów,
 • Regulamin ochrony przepływu informacji poufnych oraz stanowiących tajemnice zawodową,
 • Regulamin inwestowania przez Osoby Powiązane z Pekao IB lub na ich rachunek w instrumenty finansowe,
 • Regulamin nadzoru zgodności z prawem,
 • Kodeks Postępowania.

Pekao IB informuje, iż na żądanie Klienta przekaże Klientowi, pisemnie lub za pomocą elektronicznych nośników informacji, szczegółowe informacje dotyczące zasad postępowania Domu Maklerskiego w przypadku powstania konfliktu interesów określone w Regulaminie zarządzania konfliktami interesów w Pekao IB.

11. Wskazanie zakresu, częstotliwości i terminów raportów ze świadczenia usługi maklerskiej, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy przekazywanych Klientowi przez Pekao IB.

W przypadku usługi wykonywania zleceń Pekao IB przekazuje potwierdzenia zawarcia do końca następnego dnia roboczego po dniu, w którym zostało wykonane zlecenie. Zakres potwierdzeń jest zgodny z przepisami prawa. Sposób przekazania potwierdzenia określa umowa zawarta z Klientem.
Inne raporty oraz raporty w stosunku do innych usług świadczonych na rzecz Klienta przez Pekao IB, ich zakres, częstotliwość określają umowy zawarte z Klientami.

12. Wskazanie kosztów i opłat związanych z usługami maklerskimi świadczonymi przez Pekao IB

Z tytułu świadczonych usług Pekao IB pobiera opłaty i prowizje na zasadach określonych szczegółowo w umowie zawieranej z Klientem. Standardowa tabela opłat i prowizji pobieranych przez Pekao IB oraz informacja o dodatkowych kosztach, które mogą być ponoszone poza tabelą opłat, są przekazywane Klientowi wraz ze wzorem umowy/regulaminem.

Tabela opłat i prowizji lub umowa zawierana z Klientem zawiera także informacje o walutach obcych, w których ustalana jest prowizja lub koszt, a także o przyjętych przez Pekao IB zasadach ustalania kursu wymiany w przypadku, gdy prowizja lub koszty ustalone są w walucie obcej.

Pekao IB działając jako płatnik może pobierać podatki i inne opłaty należne od Klientów jako płatnik na zasadach wskazanych w przepisach prawa.

13. Informacja dotycząca przechowywania środków pieniężnych oraz Instrumentów Finansowych (dla Klientów, dla których Dom Maklerski świadczy usługę przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenia rachunków pieniężnych)

Środki pieniężne Klientów mogą być deponowane przez Pekao IB w podmiotach wskazanych w przepisach prawa.

O ile nie uzgodniono inaczej z Klientem, odsetki od środków pieniężnych Klienta przechowywanych na rachunkach pieniężnych prowadzonych przez Dom Maklerski wypłacane przez bank, w którym Dom Maklerski przechowuje środki pieniężne klientów, stanowią przychód Domu Maklerskiego. Informacja o uzyskiwaniu przychodu z odsetek od środków pieniężnych klientów zawarta jest w regulaminach świadczenia usług zawierających zasady prowadzenia tych rachunków.

Zagraniczne instrumenty finansowe będą przekazane do przechowywania innym podmiotom na zasadach wskazanych w Regulaminie świadczenia usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu i zbywaniu Zagranicznych Instrumentów Finansowych oraz prowadzenia rejestru Zagranicznych Instrumentów Finansowych i rachunku pieniężnego.

Pekao IB ponosi odpowiedzialność za podmioty, w którym przechowywane lub deponowane są środki pieniężne lub zagraniczne instrumenty finansowe zgodnie z przepisami prawa polskiego. W przypadku niewypłacalności tych podmiotów środki pieniężne lub zagraniczne instrumenty finansowe mogą wchodzić w skład masy upadłości tych podmiotów.

Zagraniczne instrumenty finansowe mogą być przechowywane na rejestrach/rachunkach zbiorczych. W niektórych państwach obcych zagraniczne instrumenty finansowe mogą być traktowane tak jak należące do Pekao IB lub podmiotu przechowującego/rejestrującego te zagraniczne instrumenty finansowe i mogą nie być z punktu widzenia prawa obcego wyodrębnione od aktywów własnych podmiotu przechowującego te aktywa lub aktywów własnych Pekao IB.

W związku z powyższym z punktu widzenia prawa obcego prawa do zagranicznych instrumentów finansowych mogą przysługiwać Pekao IB lub podmiotowi przechowującemu te zagraniczne instrumenty finansowe, a Klient nie będzie traktowany jako podmiot uprawniony z tych zagranicznych instrumentów finansowych, w tym realizacja niektórych praw w szczególności praw niemajątkowych, takich jak prawo do udziału w walnych zgromadzeniach, może być ograniczona lub wyłączona. Ponadto w niektórych przypadkach Klient nie będzie miał możliwości skorzystania z korzystniejszych zasad opodatkowania.

Zagraniczne instrumenty finansowe mogą być przechowywane na terytorium państw obcych.

Pekao IB lub podmiot przechowujący instrumenty finansowe i środki pieniężne mogą mieć prawo do zaspokojenia swoich roszczeń ze środków pieniężnych lub z instrumentów finansowych Klienta.

Niniejsza informacja skierowana jest do klientów detalicznych.
Niniejsza informacja stanowi informację, o której mowa w § 10 oraz § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U. z 2012r., poz. 1078).


Salta il menu footer toolbar.
Salta il menu footer mega.