Pekao Investment Banking
Salta il menu principale
image01

Polityka Wykonywania Zleceń

Polityka wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta

 1. Niniejsza polityka wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta („Polityka”) określa:
  a) zasady wykonywania zleceń przez Pekao IB – przy świadczeniu przez Pekao IB usługi wykonywania zleceń,
  b) zasady działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w związku ze świadczeniem przez Pekao IB usługi przyjmowania i przekazywania zleceń.
 2. Terminy użyte w Polityce mają następujące znaczenie:
  a) Ustawa – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
  b) Rozporządzenie – rozumie się przez to rozporządzenie z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz banków powierniczych);
  c) Instrumenty Finansowe – rozumie się przez to instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 Ustawy, w tym papiery wartościowe;
  d) Obrót Zorganizowany –      rozumie się przez to obrót papierami wartościowymi lub innymi Instrumentami Finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym albo
  w alternatywnym systemie obrotu;
  e) Zagraniczne Instrumenty Finansowe – rozumie się przez to niedopuszczone do obrotu zorganizowanego Instrumenty Finansowe, które są dopuszczone do obrotu na zagranicznym rynku regulowanym lub są dopuszczone do obrotu w prowadzonym na terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim systemie obrotu instrumentami finansowymi, działającym w sposób stały i zorganizowany na zasadach określonych przepisami tego państwa, jak również zapewniającym, że przy kojarzeniu ofert kupna lub sprzedaży tych instrumentów finansowych inwestorzy mają równy i powszechny dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie oraz że zachowane są jednakowe warunki nabywania i zbywania tych instrumentów finansowych;
  f) Derywaty – prawa pochodne dopuszczone do Obrotu Zorganizowanego.
 3. Politykę stosuje się do Klientów detalicznych i profesjonalnych, na rzecz których świadczone są przez Pekao IB usługi maklerskie w zakresie wykonywania zleceń lub w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń. Polityka nie ma zastosowania do Uprawnionych Kontrahentów.
 4. Pekao IB wykonuje zlecenia Klientów lub przekazuje zlecenia do ich wykonania niezwłocznie po ich przyjęciu, w kolejności ich przyjmowania, chyba że co innego wynika z warunków wykonania zlecenia określonych przez Klienta, charakteru zlecenia, aktualnych warunków rynkowych lub jeśli taka kolejność byłaby sprzeczna z interesem Klienta.
 5. Z zastrzeżeniem pkt 12, na podstawie zlecenia Klienta Pekao IB wystawia zlecenie lub zlecenia brokerskie, które są wykonywane na odpowiednim rynku, a w przypadku świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń są przekazywane do podmiotu wykonującego zlecenie zgodnie z zasadami określonymi w Polityce.
 6. Pekao IB podejmuje wszelkie uzasadnione działania wskazane w niniejszej Polityce w celu uzyskania możliwie jak najlepszych wyników dla Klientów, biorąc pod uwagę następujące czynniki ze względną wagą odpowiednio malejącą wraz z kolejnością wystąpienia na liście:
  a) cena (kwota rozliczenia netto),
  b) koszty oraz opłaty związane z realizacją zlecenia ponoszone przez klienta,
  c)  prawdopodobieństwo zawarcia transakcji oraz jej rozliczenia
  d) czas realizacji transakcji (szybkość realizacji),
  e) wielkość i charakter zlecenia,
  f) wszelkie inne istotne aspekty dotyczące realizacji zlecenia.
 7. W przypadku zlecenia Klienta detalicznego najlepszy wynik określa się w ujęciu ogólnym przy uwzględnieniu ceny Instrumentu Finansowego i kosztów związanych z wykonaniem zlecenia obejmujących wszystkie koszty ponoszone przez Klienta bezpośrednio w związku z wykonaniem danego zlecenia, w tym opłaty pobierane przez miejsce wykonania, opłaty z tytułu rozrachunku i rozliczenia transakcji oraz wszelkie inne opłaty związane z wykonaniem zlecenia.
 8. W celu uniknięcia wątpliwości Pekao IB nie gwarantuje osiągnięcia rezultatu w postaci uzyskania najlepszego wyniku dla Klienta.
 9. Pekao IB wykonuje zlecenia Klienta dotyczące nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych (innych niż Derywaty) dopuszczonych do obrotu na Rynkach Zorganizowanych w następujących miejscach wykonania:
  a) giełdowy rynek regulowany prowadzony przez GPW S.A.,
  b) alternatywny System Obrotu prowadzony przez GPW S.A.,
  c) pozagiełdowy rynek regulowany prowadzony przez BondSpot S.A,
  d) alternatywny System Obrotu prowadzony przez BondSpot S.A.
 10. Pekao IB wykonuje zlecenia dotyczące Derywatów wyłącznie na giełdowym rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
 11. Pekao IB nie łączy zleceń Klienta ze zleceniami innych Klientów.
 12. Pekao IB nie wykonuje zleceń poprzez zawieranie przez Pekao IB na własny rachunek umów sprzedaży z Klientem chyba, że Umowa z Klientem stanowi inaczej i na zasadach wskazanych w Umowie z Klientem.
 13. Zlecenia do dyspozycji maklera (DDM) wykonywane są przez Pekao IB zgodnie z zasadami obrotu obowiązującymi na danym rynku a przy wykonywaniu tych zleceń Pekao IB dąży do osiągnięcia możliwie najlepszych dla Klienta wyników.
 14. Pekao IB może wykonać zlecenie Klienta dotyczące Instrumentów Finansowych dopuszczonych do Obrotu Zorganizowanego poza Obrotem Zorganizowanym na zasadach określonych w umowie zawartej z Klientem.
 15. Zlecenia nabycia bądź zbycia Zagranicznych Instrumentów Finansowych notowanych na rynku, którego Pekao IB nie jest bezpośrednim uczestnikiem przekazywane są do wykonania podmiotowi z którym Pekao IB zawarł umowę w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Zagranicznych Instrumentów Finansowych na rzecz Klientów. Podmioty z którym zawierane są umowy o wykonywanie zleceń wybierane są przez Pekao IB spośród renomowanych firm inwestycyjnych, zagranicznych firm inwestycyjnych, w tym zagranicznych instytucji kredytowych i innych podmiotów uprawnionych do działania na poszczególnych rynkach. Podmioty wykonujące zlecenia mogą korzystać z pośrednictwa jeszcze innych uprawnionych podmiotów w danych miejscach wykonania zleceń. Pekao IB nie ma obowiązku korzystania z więcej niż jednego podmiotu wykonującego zlecenia w danym miejscu wykonania. Wybór podmiotu następuje przy uwzględnieniu kryteriów wymienionych w punkcie 6 niniejszej Polityki. W ramach działań mających na celu zapewnienie uzyskiwania możliwie najlepszego wyniku dla klienta Pekao IB dokonuje okresowej oceny wyników osiąganych przez poszczególne podmioty wykonujące zlecenia. Lista podmiotów, za pośrednictwem których Pekao IB może wykonywać zlecenia klientów i które według oceny Pekao IB w sposób stały umożliwiają uzyskanie możliwie najlepszego wyniku dla klienta zawarta jest w Załączniku nr 1 do niniejszej Polityki.
 16. W przypadku świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń w ramach ofert Instrumentów Finansowych w tym ofert publicznych Pekao IB przekazuje zlecenia Klienta do podmiotu wskazanego w warunkach danej oferty, a wykonanie zlecenia dokonywane jest na zasadach określonych w warunkach danej oferty.
 17. Polityki nie stosuje się w przypadku, gdy Klient określił szczegółowe warunki, na jakich zlecenie ma zostać wykonane lub przekazane w zakresie wyznaczonym tymi szczegółowymi warunkami. W związku z powyższym Pekao IB informuje i ostrzega Klienta, że szczegółowe określenie przez Klienta warunków, na jakich nastąpić ma wykonanie lub przekazanie zlecenia może uniemożliwić Pekao IB podjęcie działań w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla Klienta w zakresie wyznaczonym tymi szczegółowymi warunkami.
 18. Pekao IB będzie dokonywał przeglądu Polityki nie rzadziej niż raz na rok oraz w przypadku wystąpienia istotnej zmiany, która może wpłynąć na zdolność Pekao IB do uzyskiwania możliwie najlepszych rezultatów dla Klienta..
 19. Polityka jest udostępniana Klientom przed podpisaniem umowy w zakresie wykonywania zleceń lub umowy przyjmowania i przekazywania zleceń na zasadach określonych w przepisach prawa.
 20. Pekao IB informuje Klienta o istotnych zmianach Polityki pisemnie lub w inny sposób określony w Umowie zawartej z Klientem.
 21. Złożenie przez Klienta zlecenia po uprzednim przedstawieniu przez Pekao IB Klientowi Polityki lub jej istotnej zmiany uznaje się za wyrażenie zgody Klienta na jej treść lub zmianę.
 22. Polityka stanowi politykę wykonywania zleceń i politykę działania w najlepszym interesie Klienta, o których mowa w Rozporządzeniu.

Załącznik 1 – Lista podmiotów wykonujących przekazane do wykonania przez Pekao Investment Banking S.A. zlecenia nabycia bądź zbycia Zagranicznych Instrumentów Finansowych, z którym Pekao IB zawarł umowę w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Zagranicznych Instrumentów Finansowych na rzecz Klientów

Lista-podmiotów-wykonujących1 Lista-podmiotów-wykonujących2

 


Salta il menu footer toolbar.
Salta il menu footer mega.