Pekao Investment Banking
Salta il menu principale
image01

Procedura dotycząca Zachęt

Procedura dotycząca przyjmowania lub przekazywania opłat, prowizji lub świadczeń niepieniężnych (Zachęt) w związku ze świadczeniem usług maklerskich przez Pekao Investment Banking SA (Dom Maklerski)

Preambuła

Niniejsza Procedura została wprowadzona w związku z par. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych, z późniejszymi zmianami („Rozporządzenie”), a także dyrektywy Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) Unii Europejskiej, przy uwzględnieniu skali i zakresu działalności Pekao Investment Banking S.A. („Dom Maklerski”).

Dom Maklerski prowadzi działalność maklerską w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami swoich klientów.

Na dzień zatwierdzenia niniejszej Procedury, strategia biznesowa, skala i zakres działalności Domu Maklerskiego oraz profil klientów powoduje, że wiele obszarów ryzyka związanych z przyjmowaniem lub przekazywaniem Zachęt występuje w ograniczonym zakresie. Poniżej zostały przedstawione najstotniejsze czynniki mające wpływ na ryzyko związane z par. 8 Rozporządzenia:

 • Procedura ta nie ma zastosowania do klientów będących uprawnionymi kontrahentami.
 • W odniesieniu do interesów Klientów detalicznych i profesjonalnych w Domu Maklerskim obowiązuje m.in. Polityka wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta.
 • Większość Klientów Domu Maklerskiego indywidualnie negocjuje opłaty i prowizje.
 • Dom Maklerski nie pośredniczy w nabywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
 • Dom Maklerski nie dystrybuuje produktów grupy UniCredit.
 • Dom Maklerski nie świadczy usług zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz doradztwa inwestycyjnego, tj. czynności o których mowa w Art. 69 ust. 2 pkt. 4) i 5) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi („Ustawa”).

W przypadku istotnej zmiany strategii biznesowej, skali i zakresu działalności Domu Maklerskiego oraz profilu Klientów niniejsza Procedura podlegać będzie rewizji. Za istotną zmianę strategii biznesowej, skali lub zakresu działalności Domu Maklerskiego uważa się zmianę co najmniej trzech najistotniejszych czynników mających wpływ na ryzyko związane z par. 8 Rozporządzenia.

 1. Przez „Zachęty” rozumie się świadczenia pieniężne, w tym opłaty i prowizje, (określane również jako „płatności”) i / lub świadczenia niepieniężne przekazywane przez Dom Maklerski lub przyjmowane przez Dom Maklerski w związku ze świadczeniem usług maklerskich.
 2. Dom Maklerski nie przyjmuje oraz nie przekazuje Zachęt, w związku ze świadczeniem usług maklerskich poza przypadkami wymienionymi w poniższym punkcie 3.
 3. Dopuszczalnymi płatnościami lub innymi niepieniężnymi świadczeniami przyjmowanymi lub przekazywanymi przez Dom Maklerski w związku ze świadczeniem usług maklerskich są:
  3.1 świadczenia pieniężne i niepieniężne przyjmowane od klienta lub osoby  działającej w jego imieniu albo przekazywane klientowi lub osobie działającej w jego imieniu;
  3.2 opłaty lub prowizje niezbędne dla świadczenia danej usługi maklerskiej na rzecz klient
  3.3 opłaty, prowizje i świadczenia niepieniężne inne niż wskazane w pkt 3.1 i 3.2 , pod warunkiem że:
  a) informacja o tych opłatach, prowizjach lub świadczeniach niepieniężnych, w tym o ich istocie i wysokości lub sposobie ustalania ich wysokości, została przekazana klientowi przed zawarciem umowy o                   świadczenie danej usługi maklerskiej
  b) są one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości usługi maklerskiej świadczonej przez firmę inwestycyjną na rzecz klienta.
  Zasady zawarte w pkt 3.3 stosuje się odpowiednio do opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych, których możliwość przyjęcia lub przekazania przez Dom Maklerski zaistniała po zawarciu umowy o świadczenie danej usługi maklerskiej.
 4. O ile nie uzgodniono inaczej z Klientem, odsetki od środków pieniężnych Klienta przechowywanych na rachunkach pieniężnych prowadzonych przez Dom Maklerski wypłacane przez bank, w którym Dom Maklerski przechowuje środki pieniężne klientów, stanowią przychód Domu Maklerskiego. Informacja o uzyskiwaniu przychodu z odsetek od środków pieniężnych klientów zawarta jest w regulaminach świadczenia usług zawierających zasady prowadzenia tych rachunków oraz w Informacji o Pekao Investment Banking S.A. udostępnianych przed zawarciem umów o świadczenie usług.
 5. Osobom Powiązanym, w toku wykonywania swoich bieżących obowiązków zabrania się przyjmowania oraz przekazywania Zachęt niedozwolonych niniejszą Procedurą.
 6. Wszystkie wpływy przychodzące i płatności wychodzące są na bieżąco analizowane przez Departament Rachunkowości i Sprawozdawczości Zarządczej w kontekście ich zgodności z należnościami i zobowiązaniami Domu Maklerskiego wynikającego z podpisanych umów dot. świadczenia usług maklerskich.
 7. W przypadku wątpliwości czy dana płatność bądź świadczenie niepieniężne przekazywane lub przyjmowane przez Dom Maklerski jest dozwolone w kontekście problematyki Zachęt Osoba Powiązana powinna skontaktować się z Departamentem Nadzoru i Kontroli Wewnętrznej oraz Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za Pion Wsparcia (CFO/COO).
 8. Osoby Powiązane mają obowiązek unikać:
  8.1 otrzymywania prezentów, korzyści lub wynagrodzenia dowolnego rodzaju, o wartości wyższej niż zwyczajowo przyjęte, tj. wartych więcej niż kwota odpowiadająca 100 euro za sztukę, od Klientów, kontrahentów, brokerów czy też dostawców towarów bądź usług.
  8.2 przyjmowania zaproszeń od Klientów, kontrahentów, brokerów bądź dostawców towarów lub usług, na wycieczki, kolacje bądź przyjęcia, chyba że zostało to wcześniej zatwierdzone przez przełożonego Osoby Powiązanej, który niezwłocznie powiadomi o udzieleniu takiej zgody Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Departament Nadzoru i Kontroli Wewnętrznej.
 9. Wszelkie otrzymane prezenty, których jednostkowa wartość jest szacowana na ponad 100 euro, należy zwrócić lub uzyskać pisemną zgodę na ich zatrzymanie wydaną przez przełożonego Osoby Powiązanej, który niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Departament Nadzoru i Kontroli Wewnętrznej.
 10. W przypadku, gdy wartość przedmiotów lub towarów dowolnego rodzaju otrzymanych od jednej lub większej ilości podmiotów przekroczy w ciągu roku kalendarzowego kwotę szacowaną na 1 000 euro, Osoby Powiązane, prześlą szczegółową pisemną informację swojemu przełożonemu. W notatce tej zostaną opisane otrzymane towary, szacowana wartość poszczególnych przedmiotów, data ich otrzymania oraz darczyńca.
 11. Wspomniany powyżej przełożony otrzymujący notatkę prześle jej kopię do Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Departamentu Nadzoru i Kontroli Wewnętrznej.
 12. Departament Nadzoru i Kontroli Wewnętrznej prowadzi Rejestr Zachęt.
 13. Zachęty stanowią szczególny rodzaj konfliktu interesów, gdzie Osoba Powiązana otrzymuje świadczenie, którego nie można uznać za wynagrodzenie ani koszty standardowo fakturowane w przypadku świadczenia takich usług.
 14. Chociaż jest to sytuacja wyraźnie wskazana jako stanowiąca źródło konfliktu interesów, osoby trzecie (inne niż Klient) mogą oferować Zachęty, pod warunkiem, że Klient zostanie o tym fakcie poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usługi, w sposób jasny, zrozumiały i dokładny, oraz że darowana Zachęta ma na celu poprawę jakości usług świadczonych na rzecz tego Klienta.
 15. Otrzymywane Zachęty przez Dom Maklerski nie mogą w żadnym wypadku stać na przeszkodzie w działaniu w najlepszym interesie Klienta, zgodnie z przyjętymi standardami oraz dochowując należytej staranności w związku ze świadczonymi usługami.
 16. Ze względu na fakt, iż Dom Maklerski jest członkiem grupy kapitałowej UniCredit, pozostawanie w jednej grupie finansowej może potencjalnie generować dodatkowe ryzyka z obszaru „Zachęt”. W związku z powyższym Dom Maklerski przeciwdziała zagrożeniom związanym z otrzymywaniem świadczeń i płatności w ramach grupy stosując między innymi następujące środki ostrożności:
  • świadczy usługi maklerskie na rzecz innych podmiotów z grupy kapitałowej UniCredit na podstawie podpisanych umów o świadczenie usług maklerskich i przyjmuje jedynie świadczenia pieniężne zgodne z postanowieniami ww. umów.
  • nie otrzymuje świadczeń niepieniężnych w związku ze świadczeniem usług maklerskich od podmiotów z grupy kapitałowej UniCredit.
  • Wszelkie umowy z podmiotami z grupy kapitałowej UniCredit powinny być zawierane przy uwzględnieniu aktualnych stawek rynkowych dla danego rodzaju usługi.

Salta il menu footer toolbar.
Salta il menu footer mega.