Pekao Investment Banking
Salta il menu principale
image01

Zarządzanie Konfliktem Interesów

Wskazanie podstawowych zasad postępowania w przypadku powstania konfliktu interesów oraz informacja, że na żądanie Klienta przekazane mogą mu zostać, przy użyciu trwałego nośnika informacji, szczegółowe informacje dotyczące zasad Zarządzania Konfliktami Interesów.  

Przez konflikt interesów rozumie się znane Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna, Osoby Powiązanej z Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna i obowiązkiem działania przez Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna, jak również znane Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku Klientów Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna.

Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:

 1. Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna lub Osoba Powiązana z Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści przez Klienta lub Klientów Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna;
 2. Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna lub Osoba Powiązana z Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna posiada powody natury finansowej lub innej, aby preferować Klienta lub grupę Klientów w stosunku do innego Klienta lub grupy Klientów Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna;
 3. Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna lub Osoba Powiązana z Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna ma interes w określonym wyniku usługi świadczonej na rzecz Klienta albo transakcji przeprowadzanej w imieniu Klienta i jest on rozbieżny z interesem Klienta;
 4. Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna lub Osoba Powiązana z Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Klienta;
 5. Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna lub Osoba Powiązana z Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna otrzyma od osoby innej niż Klient korzyść majątkową inną niż standardowe prowizje i opłaty, w związku z usługą świadczoną na rzecz Klienta.

Przez Osoby Powiązane z Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna rozumie się osoby wskazane w przepisach Ustawy w szczególności pracownicy, osoby pozostające w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna, członkowie Zarządu Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna, członkowie Rady Nadzorczej.

Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna lub podmioty z nim powiązane świadczą szereg usług na rynku finansowym dla zróżnicowanej grupy podmiotów, w szczególności mogły lub mogą w odniesieniu do instrumentów finansowych, będących przedmiotem zleceń Klienta realizować zlecenia przeciwstawne, wykonywać funkcje animatora, oferować instrumenty finansowe, nabywać lub zbywać instrumenty na własny lub cudzy rachunek oraz mogły lub mogą dokonywać transakcji na tych instrumentach, a także świadczyć usługi zarządzania instrumentami finansowymi, świadczyć usługi brokerskie oraz usługi w zakresie bankowości inwestycyjnej na rzecz emitentów instrumentów finansowych, których instrumenty finansowe są lub mogą być przedmiotem inwestycji Klienta, mogą działać, jako subemitent usługowy lub subemitent inwestycyjny w ramach ofert instrumentów finansowych, a także w transakcjach fuzji i przejęć i innych czynnościach dotyczących emitentów instrumentów finansowych, w odniesieniu do instrumentu finansowego będącego przedmiotem zainteresowania Klienta, być emitentami instrumentów finansowych lub być powiązane z emitentami instrumentów finansowych oraz otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie, prowizje, a także realizować zyski, zajmować pozycje przeciwstawne niż Klienci.

Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna nie będzie miał obowiązku ujawnienia Klientowi takich usług lub wypłaty z tego tytułu jakichkolwiek wynagrodzeń lub odszkodowań.

W przypadku powstania konfliktu interesów wynikającego z prowadzonej działalności przez Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna, przed zawarciem umowy z Klientem Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna poinformuje Klienta przy użyciu trwałego nośnika informacji o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej usługi maklerskiej na rzecz tego Klienta, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna nie zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta. Informacje przekazane Klientowi nie mogą naruszać tajemnicy zawodowej, a także stanowić informacji poufnych w rozumieniu Ustawy, do której przestrzegania zobowiązany jest Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna.

Klient przed zawarciem Umowy z Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna przy użyciu trwałego nośnika informacji potwierdza otrzymanie informacji o istniejących konfliktach interesów oraz w przypadku podjęcia decyzji o zawarciu Umowy, pomimo istniejących konfliktów interesów – w sposób wyraźny potwierdzi wolę zawarcia Umowy.

W przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu Umowy z Klientem, Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna niezwłocznie po stwierdzeniu konfliktu interesów poinformuje Klienta pisemnie lub za pomocą elektronicznych nośników informacji o tym konflikcie oraz powstrzyma się od świadczenia danej usługi do czasu otrzymania jednoznacznego oświadczenia Klienta o kontynuacji świadczenia danej usługi maklerskiej bądź rozwiązaniu Umowy.

Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna  informuje, że dąży do unikania konfliktów ze swoimi Klientami poprzez wewnętrzną strukturę organizacyjną oraz regulacje wewnętrzne Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna, Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna  dokłada należytej staranności, aby w przypadku powstania takiego konfliktu interesów nie doszło do naruszenia interesów Klienta, w szczególności Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna wprowadza wewnętrzne regulacje, zapobiegające powstawaniu konfliktów interesów.

W Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna obowiązują wewnętrzne regulacje, które służą w szczególności zapobieganiu powstawania konfliktów interesów oraz aktywnemu zarządzaniu konfliktami interesów. Do regulacji tych należą w szczególności:

 • Regulamin Organizacyjny Domu Maklerskiego, określający zakres i podział kompetencji poszczególnych Departamentów oraz Zespołów,
 • Regulamin zarządzania konfliktami interesów,
 • Regulamin ochrony przepływu informacji poufnych oraz stanowiących tajemnice zawodową,
 • Regulamin inwestowania przez Osoby Powiązane z Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna lub na ich rachunek w instrumenty finansowe,
 • Regulamin nadzoru zgodności z prawem,
 • Kodeks Postępowania.

Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna informuje, iż na żądanie Klienta przekaże Klientowi, pisemnie lub za pomocą elektronicznych nośników informacji, szczegółowe informacje dotyczące zasad postępowania Domu Maklerskiego w przypadku powstania konfliktu interesów określone w Regulaminie Zarządzania Konfliktami Interesów w Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna.


Salta il menu footer toolbar.
Salta il menu footer mega.