Pekao Investment Banking
Salta il menu principale
image01

Zasady traktowania poszczególnych kategorii klientów

Informacja o zasadach traktowania przez Pekao Investment Banking S.A. poszczególnych kategorii Klientów i przyznanego im poziomu ochrony

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Dom Maklerski dokonuje klasyfikacji Klientów na następujące kategorie:

 1. Klient detaliczny
 2. Klient profesjonalny,
 3. Uprawniony kontrahent.

2. Dom Maklerski przeprowadza klasyfikację Klienta przed rozpoczęciem świadczenia Usługi maklerskiej. Klient może w każdej chwili wnioskować o zmianę przyznanej kategorii.

3. U podstaw dokonania kategoryzacji Klientów leży uznanie, że poszczególnym kategoriom Klientów należy zapewnić odmienny poziom ochrony oraz przekazać odpowiednie informacje na temat Instrumentów Finansowych i Usługi maklerskiej świadczonej przez Dom Maklerski.

4. Poziom ochrony przypisywany poszczególnym kategoriom Klientów Domu Maklerskiego zależy od stopnia doświadczenia Klienta i jego wiedzy w zakresie Usługi maklerskiej. W konsekwencji Dom Maklerski przypisuje najwyższy poziom ochrony Klientowi detalicznemu, a najniższym Uprawnionemu kontrahentowi.

5. Przypisany poziom ochrony obejmuje w szczególności:

 1. zakres informacji przekazywanych Klientowi przez Dom Maklerski, również przez rozpoczęciem świadczenia Usługi maklerskiej,
 2. obowiązki Domu Maklerskiego w zakresie dokonywania oceny odpowiedniości Usługi maklerskiej lub Instrumentu Finansowego dla Klienta,
 3. zakres informacji dotyczących wykonywania zlecenia przekazywanych Klientowi przez Dom Maklerski,
 4. zakres informacji dotyczących kosztów i opłat związanych ze świadczoną Usługą maklerską przekazywanych Klientowi przez Dom Maklerski.

6. Klient może wnioskować o zmianę nadanej mu klasyfikacji. Zmiana klasyfikacji może dotyczyć całości współpracy z danym Klientem, danego Instrumentu finansowego, danej Usługi maklerskiej lub jedynie poszczególnych transakcji.

 

II. OCHRONA KLIENTÓW DETALICZNYCH

1. Dom Maklerski zapewnia Klientowi detalicznemu najwyższy poziom ochrony w zakresie świadczonej Usługi maklerskiej, która obejmuje:

 1. informowanie Klienta detalicznego, przy użyciu trwałego nośnika informacji, przed zawarciem umowy, jak również w trakcie świadczenia Usługi maklerskiej, o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem Usługi maklerskiej, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne Domu Maklerskiego nie zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesów Klienta, a także o sposobie zarządzania przez Dom Maklerski konfliktami interesów,
 2. dostarczanie, przy użyciu trwałego nośnika informacji, przed zawarciem Umowy z Klientem detalicznym informacji (rzetelnych, niebudzących wątpliwości i niewprowadzających w błąd) o:
  • informacji o Domu Maklerskim,
  • informacji o Usłudze maklerskiej świadczonej na rzecz Klientów, w tym kosztach i opłatach związanych ze świadczeniem Usługi maklerskiej,
 3. dostarczenie Klientowi detalicznemu opisu Instrumentów Finansowych oferowanych w ramach świadczonej Usługi maklerskiej wraz z ryzykami powiązanymi z tymi Instrumentami Finansowymi,
 4. przeprowadzanie przez Dom Maklerski oceny, czy Instrument Finansowy będący przedmiotem Usługi maklerskiej lub oferowana Usługa maklerska jest dla Klienta detalicznego odpowiednia na podstawie przedstawionych przez Klienta informacji dotyczących poziomu wiedzy i inwestowania w zakresie Instrumentów Finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego Klienta.
 5. wdrożenie odpowiednich zasad postępowania przy przyjmowaniu i przekazywaniu korzyści finansowych i niepieniężnych przez Dom Maklerski,
 6. przekazanie przez Dom Maklerski przed zawarciem umowy z Klientem „Polityki wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta” („Polityka wykonywania zleceń ”) w przypadku, gdy Polityka wykonywania zleceń ma zastosowanie do Usługi maklerskiej świadczonej na rzecz Klienta, informowania Klienta o istotnych zmianach Polityki wykonywania zleceń, jak również uzyskania zgody Klienta na Politykę wykonywania zleceń i jej istotne zmiany,
 7. dostarczania Klientowi detalicznemu szczegółowych informacji dotyczących wykonania zlecenia.

2. W przypadku, gdy Dom Maklerski świadcząc Usługę maklerską na rzecz Klienta detalicznego korzysta z pośrednictwa innej firmy inwestycyjnej lub zagranicznej firmy inwestycyjnej, Dom Maklerski może dokonać oceny, o której mowa w §9 ust. 1 pkt 4),na podstawie informacji dotyczących Klienta detalicznego otrzymywanych od tej firmy inwestycyjnej oraz uznać za prawidłową ocenę dokonaną przez tą firmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną.

3. Dom Maklerski może odstąpić od obowiązku zwrócenia się do Klienta detalicznego o przedstawienie informacji, o której mowa w §9 ust. 1 pkt 4), o ile posiada aktualne informacje dotyczące wiedzy Klienta w tym zakresie.

 

III. OCHRONA KLIENTÓW PROFESJONALNYCH

1. Dom Maklerski zapewnia Klientowi profesjonalnemu niższym poziom ochrony w zakresie świadczonej Usługi maklerskiej niż Klientowi detalicznemu, która obejmuje:

 1. informowanie Klienta profesjonalnego, przy użyciu trwałego nośnika informacji, przed zawarciem umowy, jak również w trakcie świadczenia Usługi maklerskiej, o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem Usługi Maklerskiej, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne Domu Maklerskiego nie zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesów Klienta profesjonalnego, a także o sposobie zarządzania przez Dom Maklerski konfliktami interesów.
 1. przedstawienia Klientowi profesjonalnemu ogólnego opisu istoty Instrumentów Finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te Instrumenty Finansowe,
 2. wdrożenie odpowiednich zasad postępowania przy przyjmowaniu i przekazywaniu korzyści finansowych i niepieniężnych przez Dom Maklerski,
 3. stosowania wobec Klienta profesjonalnego Polityki Wykonywania Zleceń.

2. W przypadku Klienta profesjonalnego Dom Maklerski odstępuje od przeprowadzania oceny wiedzy i doświadczenia Klienta w odniesieniu do Usługi maklerskiej, która ma być świadczona na rzecz Klienta, lub inwestowania w Instrumenty Finansowe w ramach świadczonej przez Dom Maklerski Usługi maklerskiej.

 

IV. OCHRONA UPRAWNIONYCH KONTRAHENTÓW

Dom Maklerski zapewnia Uprawnionemu kontrahentowi najniższy poziom ochrony w zakresie świadczonej Usługi maklerskiej, która obejmuje informowanie o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem Usługi maklerskiej, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne Domu Maklerskiego nie zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesów tego Klienta, przy użyciu trwałego nośnika informacji, a także o sposobie zarządzania przez Dom Maklerski konfliktami interesów.

 


Salta il menu footer toolbar.
Salta il menu footer mega.