Pekao Investment Banking
Salta il menu principale

RODO

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
przez Pekao Investment Banking S.A.

Pekao Investment Banking S.A. („Dom Maklerski”) przedstawia wymagane
przepisami RODO* informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych
klientów i ich przedstawicieli (w tym pełnomocników), zwanych dalej łącznie dla
potrzeb tej informacji „klientami”, oraz o przysługujących im prawach.
W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych
osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych, prosimy o kontakt z
Domem Maklerskim:
1) pisemnie, na adres: ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa, lub
2) drogą elektroniczną, na adres e-mail: daneosobowe@pekaoib.pl.

A. Wskazanie administratora danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Pekao Investment Banking S.A. z siedzibą
w Warszawie, adres: Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000149937, NIP 525-22-56-380.

B. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dom Maklerski przetwarza dane osobowe klientów w celach:
1) podjęcia na żądanie klienta działań zmierzających do zawarcia umowy z Domem
Maklerskim lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy z Domem Maklerskim
(art. 6 ust.1 lit. b RODO);
2) w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych przez przepisy prawa na
podmioty prowadzące działalność maklerską (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym:
a) wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a po wejściu w życie ustawy z dnia 1
marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu („Ustawa AML”), wynikających z Ustawy AML;
b) w przypadku, gdy będzie miało to zastosowanie, związanych z
monitorowaniem transakcji lub zleceń na podstawie art. 16 Rozporządzenia
PE i Rady (UE) nr 596/2014 („MAR”) lub monitorowanie i nagrywanie rozmów
telefonicznych oraz korespondencji elektronicznej na podstawie ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
c) związanych z wykonywaniem obowiązków wskazanych w ustawie z dnia 29
lipca 2005 r o obrocie instrumentami finansowymi (w tym wykonywaniem
obowiązków raportowych do organu nadzoru) i przepisach wskazanych w tej
ustawie;
d) związanych z wykonywaniem obowiązków raportowych zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia
15 maja 2014 r w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające
rozporządzenie (UE) nr 648/2012 („MIFIR”);

e) związanych z raportowaniem do organów władzy publicznej, w tym organów
nadzorczych, oraz do innych podmiotów, do których Dom Maklerski jest
zobowiązana raportować na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w
tym związku z wypełnianiem przez Dom Maklerski obowiązków
identyfikacyjnych oraz raportowych wynikających z ustawy z dnia 9 marca
2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („Ustawa
CRS”) oraz ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu umowy
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych
Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków
podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA;
f) związanych z rozpatrywaniem skarg oraz reklamacji dotyczących usług
świadczonych przez Dom Maklerski, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o
Rzeczniku Finansowym;
g) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, prowadzenia wewnętrznej
ewidencji wręczanych i otrzymywanych korzyści, konfliktów interesów w
zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywania
działalności Domu Maklerskiego dla celów przestępczych;
3) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Pekao IB
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności w celach:
a) powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań
przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu
dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, o ile znajdzie to zastosowanie;
b) przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywania działalności Domu
Maklerskiego dla celów przestępczych, w tym przetwarzania i udostępniania
informacji dotyczących podejrzeń i wykrycia przestępstw;
c) marketingu produktów i usług własnych oraz promowania wizerunku Domu
Maklerskiego;
d) archiwizacji i zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;
4) w innych przypadkach dane osobowe klientów będą przetwarzane wyłącznie na
podstawie zgody udzielonej wcześniej przez klienta w zakresie i celu określonym
w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

C. Informacje o obowiązku podania danych osobowych

Podanie danych osobowych przez klientów lub potencjalnych klientów jest
warunkiem zawarcia i wykonania umowy z Domem Maklerskim, wynika z realizacji
obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji
celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów Domu Maklerskiego.
W przypadku niepodania przez danego klienta wszystkich wymaganych danych
osobowych, będzie stanowiło to przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia
przez Dom Maklerski usług na rzecz tego klienta.
W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych
osobowych jest dobrowolne.

D. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Dom Maklerski przetwarza następujące dane osobowe klientów:
1) dane identyfikujące,

2) dane dotyczące zleceń, dyspozycji, zawartych transakcji i innych operacji na
instrumentach finansowych, w przypadku usługi dotyczącej przyjmowania i
przekazywania zleceń lub wykonywania zleceń, lub prowadzenia rachunków
inwestycyjnych,
3) dane dotyczące wiedzy, doświadczenia w ramach badania odpowiedniości usługi
inwestycyjnej lub instrumentu finansowych, będącego jej przedmiotem, jak
również dane niezbędne do określenia grupy docelowej w ramach danej kategorii
klientów,
4) dane finansowe i o zasięgu geograficznym,
5) dane kontaktowe,
6) adresy IP, w przypadku portalu Research,
7) inne dane osobowe zbierane z innych źródeł w związku z zawarciem umowy lub
wykonaniem umowy.

E. Informacje o odbiorcach danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych klientów w celach wskazanych w
pkt B, dane osobowe klientów mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub
kategoriom odbiorców:
1) podmiotom uczestniczących w procesach niezbędnych do wykonania umów, np.
Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A., podmiotom prowadzącym
rachunki papierów wartościowych oraz podmiotom, którym przekazywane są
zlecenia w ramach usługi przyjmowania i przekazywania zleceń (np. emitenci,
firmy inwestycyjne wykonujące zlecenia);
2) podmiotom uprawnionym do otrzymywania informacji objętych tajemnicą
zawodową wskazanym w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r o obrocie instrumentami
finansowymi oraz wskazanym w innych przepisach prawa;
3) podmiotowi przechowującemu dokumenty Domu Maklerskiego, podmiotom
świadczącym usługi techniczne (np. rozwijania i utrzymywania systemów
informatycznych) oraz usługi doradcze (np. prawne) na rzecz Domu
Maklerskiego;
4) bankom prowadzącym rachunek bankowy Domu Maklerskiego, na którym są
gromadzone środki klientów oraz Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.

F. Okres, przez który będą przechowywane dane osobowe

Dane osobowe klientów będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Dom Maklerski prawnie
uzasadnionych interesów Domu Maklerskiego. W przypadku danych osobowych
przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, do czasu cofnięcia zgody.

G. Prawa klienta, którego dotyczą dane osobowe

Klientowi przysługują, na zasadach wskazanych w RODO następujące prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych
danych
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, w przypadku
gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne prawo do żądania usunięcia danych
osobowych;
3) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych prawo do
przenoszenia danych osobowych;

4) prawo do sprzeciwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Ponadto, w zakresie, w jakim klient udzielił zgody na przetwarzanie danych
osobowych, klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

H. Źródło pozyskania danych osobowych

W przypadku, gdy dane osobowe są zbierane za pośrednictwem pełnomocnika lub
przedstawiciela osoby fizycznej, źródłem pozyskania danych klientów są te osoby.
Ponadto dane mogą być zbierane z innych źródeł (np. listy sankcyjne, listy
obejmujące osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne, tzw. PEP, rejestry
publiczne, takie jak Krajowy Rejestr Sądowy, rejestry prowadzone przez Komisję
Nadzoru Finansowego).

I.              Inspektor Danych Osobowych

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez email: DaneOsobowe@pekaoib.pl, 
telefonicznie pod numerem (22) 5862 999 lub pisemnie na adres Pekao Investment Banking S.A., 
ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa
.

• rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO)

Salta il menu footer toolbar.
Salta il menu footer mega.