Pekao Investment Banking
Salta il menu principale
image01image02image03image04

Usługi

Oferujemy kom­plek­sowe usługi do­radz­twa fi­nan­so­wego w za­kre­sie trans­ak­cji rynku ka­pi­ta­ło­wego, do­sto­so­wane do wy­so­kich wy­ma­gań na­szych klien­tów – spółek pry­wat­nych i pu­blicz­nych, agend rzą­do­wych, in­we­sto­rów fi­nan­so­wych i stra­te­gicz­nych oraz wła­ści­cieli i ak­cjo­na­riu­szy.

Nasza dzia­łal­ność obejmuje:

 • Doradztwo Fi­nan­sowe
  Doradzamy przy kup­nie lub sprze­daży przed­się­biorstw, struk­tu­ry­za­cji fi­nan­so­wa­nia trans­ak­cji, dzia­ła­niach re­struk­tu­ry­za­cyj­nych i innych
 • Rynki Ka­pi­ta­łowe
  Doradzamy przy pierw­szych ofer­tach pu­blicz­nych i wpro­wa­dza­niu spółek do ob­rotu gieł­do­wego, wtór­nych ofer­tach pu­blicz­nych, ofer­tach pry­wat­nych, sprze­daży zna­czą­cych pa­kie­tów ak­cji przez ak­cjo­na­riu­szy oraz in­nych trans­ak­cjach na rynku kapitałowym
 • Działalność Bro­ker­ską
  Świad­czymy usługi ma­kler­skie w za­kre­sie wy­ko­ny­wa­nia zle­ceń do­ty­czą­cych kupna lub sprze­daży in­stru­men­tów fi­nan­so­wych oraz usługi z nimi po­wią­zane (np. ob­sługa sku­pów ak­cji, we­zwań i inne)
 • Analizy
  Sporządzamy ra­porty ana­li­tyczne do­ty­czące spółek, sek­to­rów go­spo­darki, ten­den­cji ma­kro­eko­no­micz­nych i innych

 


Salta il menu footer toolbar.
Salta il menu footer mega.