Pekao Investment Banking
Salta il menu principale
image01

Analizy

Zespół Analiz Pekao Investment Banking S.A. re­gu­lar­nie przy­go­to­wują ra­porty do­ty­czące wy­bra­nych spółek gieł­do­wych wy­da­wa­ne przez Pekao Investment Banking S.A.

Poza ra­por­tami do­ty­czą­cymi kon­kret­nych spółek ana­li­tycy Pekao Investment Banking S.A. re­gu­lar­nie przy­go­to­wują opra­co­wa­nia do­ty­czące ca­łych sek­to­rów, w tym m.in.: ener­ge­tycz­nego, te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­nego, bu­dow­la­nego, de­ta­licz­nego i in­nych. Zespół wy­daje także raporty do­ty­czące stra­te­gii dla ryn­ków ak­cji, które za­wie­rają szcze­gó­łową pro­po­zy­cję ak­cyj­nego port­fela in­we­sty­cyj­nego. Analitycy Pekao IB przy­go­to­wują rów­nież ra­porty do­ty­czące spółek, które do­piero za­mie­rzają po­ja­wić się na gieł­do­wym par­kie­cie jak rów­nież ana­lizy rynku fun­du­szy in­we­sty­cyj­nych i emerytalnych.


Salta il menu footer toolbar.
Salta il menu footer mega.