Pekao Investment Banking
Salta il menu principale
image01

Działalność Brokerska

Pekao Investment Banking S.A. świad­czy usługi ma­kler­skie w za­kre­sie wy­ko­ny­wa­nia zle­ceń do­ty­czą­cych kupna lub sprze­daży in­stru­men­tów fi­nan­so­wych oraz przyj­mo­wa­nia i prze­ka­zy­wa­nia zle­ceń in­stru­men­tów fi­nan­so­wych dla pol­skich i za­gra­nicz­nych klien­tów in­sty­tu­cjo­nal­nych. Pekao Investment Banking S.A. jest człon­kiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz BondSpot S.A. („BondSpot”). W ra­mach usługi wy­ko­ny­wa­nia zle­ceń Pekao Investment Banking S.A. w szcze­gól­no­ści świad­czy u­sługi w zakresie:

  1. re­ali­za­cji  zle­ceń kupna/sprzedaży in­stru­men­tów fi­nan­so­wych na ryn­kach pro­wa­dzo­nych przez po­wyż­sze pod­mioty za­równo w ra­mach zle­ceń  skła­da­nych w no­to­wa­niach cią­głych  jak i trans­ak­cji pa­kie­to­wych w szcze­gól­no­ści dla klien­tów in­sty­tu­cjo­nal­nych dla któ­rych ra­chunki pa­pie­rów war­to­ścio­wych pro­wa­dzą tzw. banki powiernicze,
  2. do­ko­ny­wa­nia skupu ak­cji własnych,
  3. ob­sługi we­zwań jak i ob­sługi za­pro­szeń do skła­da­nia ofert sprzedaży,
  4. wy­ko­ny­wa­nia trans­ak­cji do­ty­czą­cych in­stru­men­tów niepublicznych,
  5. ob­słu­gi trans­ak­cji nie­stan­dar­do­wych z nie­ty­po­wymi struk­tu­rami rozliczeniowymi,
  6. skla­da­nia zle­ceń na GPW w ra­mach tzw. DMA (Direct Market Access).

Salta il menu footer toolbar.
Salta il menu footer mega.