Pekao Investment Banking
Salta il menu principale
image01

Animator Rynku i Emitenta

Usługa ani­ma­tora rynku pro­wa­dzona na pod­sta­wie umowy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. po­lega na sta­łym utrzy­my­wa­niu na rynku ofert kupna i ofert sprze­daży na za­sa­dach okre­ślo­nych w umo­wie z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., co istot­nie po­pra­wia płyn­ność in­stru­men­tów fi­nan­so­wych, dla któ­rych  Pekao Investment Banking S.A. pełni rolę ani­ma­tora rynku.

Zadaniem usługi ani­ma­tor emi­tenta jest po­prawa płyn­no­ści in­stru­mentu fi­nan­so­wego, dla któ­rej Pekao Investment Banking S.A. pełni funk­cję ani­ma­tora emi­tenta. Usługa ta po­lega na sta­łym za­miesz­cza­niu ofert kupna i sprze­daży na da­nym wa­lo­rze z okre­ślo­nymi wi­deł­kami ce­no­wymi oraz war­to­ścią oferty – na za­sa­dach wska­za­nych w umo­wie z emitentem.
Aktualnie Pekao Investment Banking S.A. jest ani­ma­to­rem rynku i emi­tenta dla 22 akcji i 28 serii kontraktów future.

Pekao Investment Banking S.A. uczest­ni­czy w pro­gra­mie Superanimator dla naj­bar­dziej ak­tyw­nych do­mów ma­kler­skich peł­nią­cych funk­cję ani­ma­tora rynku i na­leży do grupy naj­bar­dziej ak­tyw­nych oraz do­świad­czo­nych ani­ma­to­rów na rynku polskim.


Salta il menu footer toolbar.
Salta il menu footer mega.