Pekao Investment Banking
Salta il menu principale
image01

Powiernictwo

Pekao Investment Banking S.A. świad­czy usługi prze­cho­wy­wa­nia lub re­je­stro­wa­nia in­stru­men­tów fi­nan­so­wych w tym pro­wa­dze­niu ra­chunku pa­pie­rów war­to­ścio­wych oraz pro­wa­dze­nia ra­chun­ków pie­nięż­nych („Powiernictwo”) głów­nie klien­tom in­sty­tu­cjo­nal­nym. Pekao Investment Banking S.A. jest bez­po­śred­nim uczest­ni­kiem w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz KDPW_CCP S.A.
W ra­mach Powiernictwa Pekao Investment Banking S.A. w szczególności:

  1. świadczy usługi prowadzenia rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego dla instrumentów finansowych rynku publicznego oraz dokonuje rozliczenia zawartych transakcji jak również obsługuje tzw. corporate actions takie jak wystawianie świadectw depozytowych na walne zgromadzenia akcjonariuszy, wypłata dywidend, wypłata odsetek, obsługa praw poboru w stosunku do instrumentów finansowych zarejestrowanych na tych rachunkach,
  2. świadczy usługi prowadzenia rejestrów i ewidencji dla instrumentów finansowych rynku niepublicznego,
  3. przechowuje niezdematerializowane instrumenty finansowe,
  4. prowadzi ewidencje obligacji w rozumieniu przepisów ustawy o obligacjach,
  5. świadczy usługi tzw. agenta emisji,
  6. świadczy usługi dotyczące dematerializacji instrumentów finansowych,
  7. obsługuje podziały i scalenia, zamianę  instrumentów finansowych oraz wykup instrumentów finansowych,
  8. świadczy usługi w zakresie programów motywacyjnych dla spółek publicznych i niepublicznych.

Salta il menu footer toolbar.
Salta il menu footer mega.