Pekao Investment Banking
Salta il menu principale
image01

Rynek Niepubliczny

Pekao Investment Banking S.A. świad­czy usługi w za­kre­sie po­śred­nic­twa w kup­nie /sprzedaży nie­pu­blicz­nych in­stru­men­tów fi­nan­so­wych zwięk­sza­jąc bez­pie­czeń­stwo prze­pro­wa­dza­nych trans­ak­cji i pew­ność roz­li­cze­nia  trans­ak­cji dla obu stron trans­ak­cji.

W ciągu ostat­nich dwu­dzie­stu lat dzia­łal­no­ści Pekao Investment Banking S.A. po­śred­ni­czył w naj­więk­szych pry­wat­nych trans­ak­cjach na rynku w róż­no­rod­nych struk­tu­rach trans­ak­cji do­sto­so­wa­nych do in­dy­wi­du­al­nych wy­ma­gań klien­tów instytucjonalnych.


Salta il menu footer toolbar.
Salta il menu footer mega.