Pekao Investment Banking
Salta il menu principale
image01

Rynki Zagraniczne

W ra­mach przyj­mo­wa­nia i prze­ka­zy­wa­nia zle­ceń Pekao Investment Banking S.A. świad­czy usługi w za­kre­sie ob­sługi ryn­ków za­gra­nicz­nych prze­ka­zu­jąc zle­ce­nia kupna/sprzedaży skła­dane przez klien­tów in­sty­tu­cjo­nal­nych do za­gra­nicz­nych firm in­we­sty­cyj­nych bę­dą­cych bez­po­śred­nimi uczest­ni­kami ryn­ków za­gra­nicz­nych oraz ak­tyw­nie uczest­ni­cząc w roz­li­cza­niu trans­ak­cji za­war­tych na ryn­kach za­gra­nicz­nych.

Pekao Investment Banking S.A. jest jed­nym z naj­więk­szych firm in­we­sty­cyj­nych w Polsce za­pew­nia­ją­cych do­stęp do ryn­ków za­gra­nicz­nych in­we­sto­rom in­sty­tu­cjo­nal­nym. Poprzez współ­pracę z lo­kal­nymi i glo­bal­nymi fir­mami in­we­sty­cyj­nymi Pekao Investment Banking S.A. umoż­li­wia do­stęp klien­tom in­sty­tu­cjo­nal­nym za­równo do ryn­ków roz­wi­nię­tych jak i emer­ging mar­kets ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem kra­jów CEE oraz Turcji.


Salta il menu footer toolbar.
Salta il menu footer mega.