Pekao Investment Banking
Salta il menu principale
image01

Rynki Kapitałowe

Od po­nad 20 lat Zespół Rynków Kapitałowych Pekao Investment Banking S.A. ofe­ruje wspar­cie dla klien­tów po­szu­ku­ją­cych ka­pi­tału bądź za­in­te­re­so­wa­nych wyj­ściem z in­we­sty­cji po­przez sprze­daż ak­cji w trans­ak­cji rynkowej.

Współpracujemy ze spół­kami pry­wat­nymi i pu­blicz­nymi, agen­dami rzą­do­wymi, in­we­sto­rami fi­nan­so­wymi i stra­te­gicz­nymi oraz wła­ści­cie­lami i ak­cjo­na­riu­szami w za­kre­sie przy­go­to­wa­nia, struk­tu­ry­zo­wa­nia i prze­pro­wa­dze­nia trans­ak­cji: po­zy­ska­nia ka­pi­tału wła­snego – po­przez pierw­sze oferty pu­bliczne (IPO), wtórne oferty pu­bliczne (SPO), lub oferty pry­watne (pri­vate pla­ce­ments), po­zy­ska­nia ka­pi­tału dłuż­nego – po­przez emi­sję in­stru­men­tów dłuż­nych (np. ob­li­ga­cji kor­po­ra­cyj­nych), sprze­daży zna­czą­cych pa­kie­tów ak­cji (stake mo­ne­ti­sa­tion) oraz inne.


Salta il menu footer toolbar.
Salta il menu footer mega.