Pekao Investment Banking
Salta il menu principale

Oferty publiczne

Doradzamy spół­kom i ich ak­cjo­na­riu­szom w pro­ce­sie przy­go­to­wa­nia i prze­pro­wa­dze­nia oferty pu­blicz­nej oraz wpro­wa­dze­nia ak­cji do ob­rotu giełdowego.

Doradzamy za­równo spół­kom, które pla­nują prze­pro­wa­dze­nie pierw­szej oferty pu­blicz­nej (Initial Public Offering), jak rów­nież klien­tom pla­nu­ją­cym ko­lejne oferty (Follow-On Offerings). Obsługujemy za­równo oferty z pra­wem po­boru (Rights Issue), jak i z jego wyłączeniem.

Dzięki jednej z najszerszych na lokalnym rynku platform dystrybucji, zapewniamy dostęp do zróżnicowanych grup inwestorów (zarówno polskich jak i zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, funduszy hedgingowych, firm ubezpieczeniowych, państwowych funduszy inwestycyjnych i innych).

 

Wybrane transakcje:

 


Salta il menu footer toolbar.
Salta il menu footer mega.