Pekao Investment Banking
Salta il menu principale
image01image02

O nas

Pekao Investment Banking S.A to największy bank inwestycyjny w Polsce z bardzo dużym doświadczeniem  transakcyjnym, oferującym kompleksowe usługi doradztwa finansowego w zakresie fuzji i przejęć oraz transakcji rynku ka­pi­ta­ło­wego dla sze­ro­kiego spek­trum pod­mio­tów, kon­cen­tru­jąc się przede wszyst­kim na współ­pracy z du­żymi i śred­nimi spół­kami pu­blicz­nymi i pry­wat­nymi, in­we­sto­rami stra­te­gicz­nymi i fi­nan­so­wymi oraz agen­dami rzą­do­wymi.

Działamy w Polsce od po­nad 20 lat, spe­cja­li­zu­jemy się w do­radz­twie trans­ak­cyj­nym, ze szcze­gól­nym uwzględnieniem:

  • fu­zji i prze­jęć (M&A),
  • ofert pu­blicz­nych i pry­wat­nych (ECM),
  • ob­rotu pa­pie­rami war­to­ścio­wymi na rynku wtór­nym (Cash Equities),
  • ana­liz ma­kro­eko­no­micz­nych, sek­to­ro­wych oraz spółek (Research).

Świadczyliśmy usługi ECM w naj­więk­szych ofer­tach pu­blicz­nych dla spółek pry­wat­nych jak rów­nież bra­li­śmy udział w naj­więk­szych trans­ak­cjach pry­wa­ty­za­cyj­nych w Polsce.

Jesteśmy liderem na pol­skim rynku ka­pi­ta­ło­wym oraz wio­dącym do­radcą M&A w Polsce.


Salta il menu footer toolbar.
Salta il menu footer mega.