Pekao Investment Banking
Salta il menu principale
image01image02image03image04image05image06

O nas

Działamy w Polsce od po­nad 20 lat, spe­cja­li­zu­jemy się w do­radz­twie trans­ak­cyj­nym, ze szcze­gól­nym uwzględnieniem:

  • fu­zji i prze­jęć (M&A),
  • ofert pu­blicz­nych i pry­wat­nych (ECM),
  • ob­rotu pa­pie­rami war­to­ścio­wymi na rynku wtór­nym (Cash Equities),
  • ana­liz ma­kro­eko­no­micz­nych, sek­to­ro­wych oraz spółek (Research).

Jesteśmy pierw­szym biu­rem ma­kler­skim w Polsce z udzia­łem ka­pi­tału za­gra­nicz­nego. Świadczyliśmy usługi ECM w naj­więk­szych ofer­tach pu­blicz­nych dla spółek pry­wat­nych jak rów­nież bra­li­śmy udział w naj­więk­szych trans­ak­cjach pry­wa­ty­za­cyj­nych w Polsce.

Jesteśmy liderem na pol­skim rynku ka­pi­ta­ło­wym oraz wio­dącym do­radcą M&A w Polsce. Nagrody i wyróżnienia


Salta il menu footer toolbar.
Salta il menu footer mega.