Pekao Investment Banking
Salta il menu principale
image01

Kariera

Jeżeli je­steś za­in­te­re­so­wany pracą w Pekao Investment Banking S.A. prze­ślij swoją apli­ka­cję (pre­fe­ru­jemy w ję­zyku an­giel­skim) na nasz ad­res e-mail: rekrutacja.pl@pekaoib.pl

Prosimy także o do­pi­sa­nie klau­zuli o prze­twa­rza­niu da­nych oso­bo­wych zgod­nie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (tekst jed­no­lity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.):

  • Wersja pol­ska – Wyrażam zgodę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych za­war­tych w ofer­cie pracy dla po­trzeb nie­zbęd­nych do re­ali­za­cji pro­cesu re­kru­ta­cji (zgod­nie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (tekst jed­no­lity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
  • Wersja an­giel­ska – I dec­lare, that I agree to have my per­so­nal data, if it ne­ces­sary, pro­ces­sed for re­cru­it­ment pro­cess (ac­cor­ding to the Act of per­so­nal data pro­tec­tion, uni­fied text Dz. U. from 2002 Nr 101, sec­tion 926 with fur­ther amendments).

Proces re­kru­ta­cji w Pekao Investment Banking S.A.
Nadsyłane apli­ka­cje są na bie­żąco ana­li­zo­wane przez Dział Personalny, a z wy­bra­nymi kan­dy­da­tami aran­żu­jemy spo­tka­nia. Rozmowy kwa­li­fi­ka­cyjne naj­czę­ściej mają cha­rak­ter trzy etapowy:

  • ETAP I Rozmowa z przed­sta­wi­cie­lem Działu HR
  • ETAP II Rozmowa z bez­po­śred­nim przełożonym
  • ETAP III Rozmowa z Członkiem Zarządu od­po­wie­dzial­nym za dany obszar

Proces re­kru­ta­cji w Pekao Investment Banking S.A. nie jest wspo­ma­gany przez te­sty psy­cho­lo­giczne, czy też ćwi­cze­nia typu as­ses­sment cen­tre. Wierzymy, że roz­mowy kwa­li­fi­ka­cyjne, które w więk­szo­ści do­ty­czą spraw me­ry­to­rycz­nych, na któ­rych po jed­nej stro­nie obecny jest kan­dy­dat po­sia­da­jący udo­ku­men­to­wane do­świad­cze­nie za­wo­dowe, a po dru­giej, re­pre­zen­tant Pekao Investment Banking S.A. są wy­star­cza­ją­cym na­rzę­dziem do wła­ści­wego prze­pro­wa­dze­nia pro­cesu re­kru­ta­cji. Nasze do­świad­cze­nia tę tezę po­twier­dzają.
Ze względu na dużą liczbę nad­sy­ła­nych na bie­żąco ofert pracy pra­gniemy po­in­for­mo­wać, że kon­tak­tu­jemy się tylko z wy­bra­nymi kan­dy­da­tami. Pozostałym bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­jemy za za­in­te­re­so­wa­nie pracą w Pekao Investment Banking S.A. i za prze­sła­nie swo­ich aplikacji.

adres: rekrutacja.pl@pekaoib.pl


Salta il menu footer toolbar.
Salta il menu footer mega.