Pekao Investment Banking
Salta il menu principale
image01

Zarząd

Imię i nazwisko: Jacek Radziwilski
Stanowisko: Prezes Zarządu Pekao Investment Banking S.A.

Jacek-Radziwilski-small

Jacek Radziwilski pra­cuje w strukturach Grupy od 2003 roku, a w Pekao Investment Banking S.A. od stycz­nia 2008 roku. Przed ob­ję­ciem sta­no­wi­ska Prezesa Zarządu był Wiceprezesem współ­od­po­wie­dzial­nym za ban­ko­wość in­we­sty­cyjną w za­kre­sie do­radz­twa fi­nan­so­wego (M&A) oraz trans­ak­cji na ryn­kach ka­pi­ta­ło­wych (ECM)

W la­tach 2003-2008 peł­nił funk­cję Członka Zarządu i Dyrektora Zarządzającego w Centralnym Domu Maklerskim (CDM) Pekao S.A. od­po­wie­dzial­nego za ban­ko­wość in­we­sty­cyjną oraz dzia­łal­ność ma­kler­ską na rynku instytucjonalnym.

W la­tach 1995-2003 pra­co­wał naj­pierw w fir­mie do­rad­czej Arthur Andersen na sta­no­wi­sku Konsultanta, a na­stęp­nie w mię­dzy­na­ro­do­wych in­sty­tu­cjach fi­nan­so­wych: HSBC, jako Analityk ryn­ków ak­cji kra­jów Europy Środkowo-Wschodniej i Afryki Północnej oraz Deutsche Bank, gdzie od­po­wia­dał za sprze­daż pa­pie­rów war­to­ścio­wych. W la­tach 2003-2004 za­sia­dał w Radach Nadzorczych spółek gieł­do­wych: Grupa Kęty S.A. i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

W trak­cie do­tych­cza­so­wej, ponad 20 – let­niej ka­riery w ban­ko­wo­ści in­we­sty­cyj­nej w re­jo­nie Europy Wschodzącej Jacek Radziwilski do­ra­dzał wielu spół­kom z Polski, Węgier, Czech oraz Turcji i Izraela, a także in­we­sto­rom z Europy i Stanów Zjednoczonych. Nadzorował oraz ko­or­dy­no­wał naj­więk­sze trans­ak­cje pol­skiego rynku fi­nan­so­wego, w tym pierw­szą ofertę pu­bliczną (IPO) spółek: Alumetal, Wirtualna Polska, Energa, PKP Cargo, Cyfrowy Polsat S.A., Fortuna Entertainment Group N.V., Globe Trade Centre S.A., TVN S.A., Dom Development S.A., JW Construction S.A. oraz trans­ak­cje przy­spie­szo­nej bu­dowy księgi po­pytu (ABB) m.in. w od­nie­sie­niu do ak­cji spółek: Globe Trade Centre S.A. (2006), Polska Grupa Energetyczna S.A. (2012) oraz Bank Pekao S.A. (2013). W za­kre­sie fu­zji i prze­jęć, do­ra­dzał m.in. przy trans­ak­cjach prze­ję­cia: WP.PL przez O2 i INNOVA Capital, Polfy Pabianice S.A. przez Grupę Adamed, TU Europa przez Talanx International, NFI Empik M&F przez Penta Investments, GoodFood przez Hartenberg Capital, PKP Energetyka oraz sieci sklepów „Żabka” przez CVC Capital Partners, Vatenfall w Polsce przez PGNiG, sieci sklepów „Smyk” przez Bridgepoint, jak również przy sprzedaży Siódemka i Novago przez Abris Capital.

Jacek Radziwilski jest ab­sol­wen­tem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, którą ukoń­czył z wy­róż­nie­niem oraz IESE Business School.

 

Imię i nazwisko: Jarosław Kulesza
Stanowisko: Członek Zarządu Pekao Investment Banking S.A.

jaroslaw-kuleszaW Pekao Investment Banking S.A. od paź­dzier­nika 2008 roku, jako Członek Zarządu (CFO/COO) odpowiedzialny za departamenty wsparcia biznesowego. Od 1995 roku pracował w firmach doradczych Ernst&Young oraz Deloitte gdzie obsługiwał firmy z sektora finansowego, w tym kapitałowego. Poza projektami związanymi z audytem sprawozdań finansowych, zaangażowany był w projekty due diligence, wyceny spółek z sektora finansowego oraz projekty dla instytucji regulujących rynek finansowy w Polsce.

W latach 1999-2000 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Informacji Zarządczej w Banku Millennium, w którym odpowiedzialny był za monitorowanie wyników finansowych poszczególnych linii biznesowych. Od 2006 do 2008 roku związany z Grupą Cofinoga, w której odpowiedzialny był za utworzenie Casino Banque w Polsce. Później, w ramach tej samej Grupy pełnił funkcje Dyrektora Finansowo Administracyjnego w Sygma Banque Polska. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

 

 

Imię i nazwisko: Rafał Petsch 
Stanowisko: Członek Zarządu Pekao Investment Banking S.A.

zdjęcie RP

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w branży bankowej. Przez wiele lat pracował w obszarze treasury, najpierw w ING w Warszawie, a następnie w Grupie Bank of America w Londynie i w Warszawie (Członek Zarządu). Karierę w bankowości kontynuował w Dexia Kommunalkredit Bank w Warszawie, gdzie zarządzał Departamentem Finansowania i Inwestycji

Od 2009 roku Zarządza Departamentem Instytucji Finansowych i Sektora Publicznego w Banku Pekao S. A. , który współpracuje z jednostkami budżetu państwa, agencjami rządowy­mi, polskimi samorządami wraz z ich spółkami zależnymi oraz instytucjami finansowymi. Odpowiada m.in. za strukturyzowanie i finansowa­nie większości dużych projektów infra­struktury komunalnej zrealizowanych w Polsce w ostatnich latach.

W Pekao Investment Banking S.A. od stycznia 2016 roku, jako Członek Zarządu od­po­wie­dzialny za współpracę z Bankiem Pekao SA.

Rafał Petsch pełni równolegle funkcje w obu instytucjach.


Salta il menu footer toolbar.
Salta il menu footer mega.